Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes darba kārtība 2021.gada 21.janvārī plkst. 10.00 Videokonferences režīmā

  1. Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 035 0806 nodošanu atsavināšanai.
  2. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 017 3603, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
  3. Par nekustama īpašuma iegādi pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai.
  4. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000260017, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
  5. Par nekustamā īpašuma Nikolaja ielā 3A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūrai.
  6. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 2102, Rīgas un Vienības ielu krustojumā, Daugavpilī, daļu nomas tiesību izsoli.
  7. Iesnieguma izskatīšana.

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs A.Nikolajevs