Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde

Daugavpils domes Finanšu komitejas sēde 2022.gada 6.oktobrī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Kr.Valdemāra ielā 1

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.41 nodošanu atsavināšanai

2.

Par nekustamā īpašuma Stāvā ielā 14A, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

3.

Par nekustamā īpašuma Mihoelsa ielā 52A, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

4.

Par nekustamā īpašuma Andreja Pumpura ielā 17, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

5.

Par nekustamā īpašuma Tautas ielā 7, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

6.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000250013, nodošanu atsavināšanai

7.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta  vadītāja I.Funte

 

 

8.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu

 

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs” vadītāja R.Ģiptere

 

 

9.

Par līdzekļu piešķiršanu pamatbudžeta programmai „Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”

 

Ziņotājs –  AS „Daugavpils satiksme” valdes loceklis A.Blagoveščenskis

 

 

10.

Par pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju likmēm

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta  Personāla un informācijas sistēmu vadības nodaļas vadītāja A.Kokina

 

 

11.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” budžeta programmām

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs A.Pudāns

 

 

12.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai” Latgales plānošanas reģiona projekta Nr.101035229 „Europe Direct Dienvidlatgale” (Europe Direct/EDD) priekšfinansējumam

13.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils pilsētas pašvaldībai nekustamo mantu – elektropārvades virszemes līniju 0,4KV no TA-09 (inženierbūve) 333m, Daugavpilī iegādei

14.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmām

15.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 23.septembra noteikumos Nr.5 „Noteikumi par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, grozījumu veikšanu, izpildi un kontroli”

 

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

 

 

16.

Par apropriācijas apstiprināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes „Sociālais dienests” pamatbudžeta programmai „Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumi”

 

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītājas p.i.M.Gerasimova

 

 

17.

Par apropriācijas grozījumiem starp Daugavpils valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmām

 

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

 

 

18.

Par nekustamo īpašumu 18.novembra ielā 47, Daugavpilī daļas, Aveņu ielā 40, Daugavpilī daļas un Valkas ielā 4, Daugavpilī daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

19.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei pamatbudžeta programmai „Latviešu valodas apmācības programma”

20.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei un Profesionālās izglītības kompetences centram „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola””

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 

 

21.

Par valsts budžeta transfertu palielināšanu Profesionālās izglītības kompetences centram „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi” un finansējuma novirzīšanu pamatbudžeta programmai „Līdzekļi projektu realizācijai”

22.

Par apropriācijas palielināšanu Profesionālās izglītības kompetences centram „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”

 

Ziņotājs – Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” direktore I.Kokina