Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde

Daugavpils domes Finanšu komitejas sēde  2021.gada 7.oktobrī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Kr.Valdemāra ielā 1  ar iespēju pieslēgties videokonferences režīmam

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība” direktore A.Jansone

 

 

2.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai

 

Ziņotājs – Daugavpils Vienības pamatskolas direktore E.Zdanovska

 

 

3.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai

 

Ziņotājs – Daugavpils Valsts ģimnāzijas direktore O.Petaško

 

 

4.

Par finansiālā atbalsta sniegšanu centralizēto ūdenssaimniecības tīklu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

 

Ziņotājs –  SIA “Daugavpils ūdens” valdes locekle J.Lapinska

 

 

5.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Ledus sporta skola” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”

 

Ziņotājs – profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Ledus sporta skola” direktore K.Alžāne

 

 

6.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm

 

Ziņotājs – profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils individuālo sporta veidu skola” direktore A.Titova

 

 

7.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”

 

Ziņotājs – profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes „Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola” direktors N.Čemodanovs

 

 

8.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” budžeta programmām

 

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja vietnieks A.Džeriņš

 

 

9.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 

 

10.

Par saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu izglītības ieguvei pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs” apstiprināšanu

11.

Par noteikumu „Kārtība, kādā tiek piešķirts finansējums sporta organizācijām” apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja p.i. I.Lagodskis

 

 

12.

Par nekustamā īpašuma, Aveņu ielā 40, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Latgales taekvondo centrs JITAE”

 

Ziņotājs – Daugavpils 16.vidusskolas direktore O.Dukšinska

 

 

13.

Par nekustamā īpašuma, Valkas ielā 4, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Latgales taekvondo centrs JITAE”

14.

Par nekustamā īpašuma, Valkas ielā 4, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „SENSUAL”

15.

Par nekustamā īpašuma, Valkas ielā 4, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Sikspārnis D”

 

Ziņotājs – Daugavpils 15.vidusskolas direktors A.Gržibovskis

 

 

16.

Par dzīvokļu īpašumu Tukuma ielā 108B, Daugavpilī, atsavināšanu

17.

Par nekustamā īpašuma Vidzemes ielā 39-1, Daugavpilī, atsavināšanu

18.

Par nekustamā īpašuma 2.Pasažievu ielā 78-1, Daugavpilī, atsavināšanu

19.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313840, Begoniju ielā 25, Daugavpilī, pārdošanu

20.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000300854, Jasmīnu ielā 61, Daugavpilī, pārdošanu

21.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000041229, Ventspils ielā 141, Daugavpilī, pārdošanu

22.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000042123, Puškina ielas 32 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000270227, Stropu ielas 43 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

24.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000290064, Daugavpilī, pārdošanu

25.

Par nekustamā īpašuma Siguldas ielā 10E, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

26.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000390347, Meža ielas 24 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

27.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000012306, Rīgas ielas 26 rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli

28.

Par atteikumu nodot atsavināšanai zemes gabalu 18.novembra ielā 220, Daugavpilī

29.

Par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai

30.

Par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai

31.

Par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai

32.

Par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai

33.

Par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai

34.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000016502, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

 

 

35.

Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos līguma „Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšana par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2021., 2022., 2023., un 2024.gada konsolidēto pārskatu” izpildes nodrošināšanai

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede E.Ugarinko

 

 

36.

Par deleģēšanas un pārvaldīšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Daugavpils Olimpiskais centrs”

 

Ziņotājs – SIA „Daugavpils Olimpiskais centrs” valdes loceklis V.Šteinbergs