Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2021.gada 21.janvārī, plkst.15.00 videokonferences režīmā

DARBA KĀRTĪBA

1.

SIA “Daugavpils ūdens” informatīvais ziņojums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī”  Nr.4.2.2.0/18/I/008 realizācijas gaitu un aktualitātēm

2.

SIA “Daugavpils ūdens” informatīvais ziņojums par Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” Nr.5.3.1.0/18/I/001 realizācijas gaitu un aktualitātēm

 

Ziņotājs – SIA “Daugavpils ūdens” Projektu ieviešanas vienības vadītāja A.Vasiļjeva

 

 

3.

PAS „Daugavpils siltumtīkli” ziņojums par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu virzību

 

Ziņotājs – PAS „Daugavpils siltumtīkli” projektu vadītāja L.Osecka

 

 

4.

Par atbalstu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes projektiem

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes eksperte projektu jautājumos E.Balode

 

 

5.

Par atļauju uzņemties ilgtermiņa saistības un noslēgt Vispārīgo vienošanos

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”          vadītājs A.Pudāns

 

 

6.

Par projekta „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” izveidošana par Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) un infrastruktūras modernizācijas II kārta”, Nr.8.1.3.0/17/I/006 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

7.

Par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē Nr.2 – Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/17/I/062 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

8.

Par projekta „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta”, Nr.5.6.2.0/17/I/028 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

9.

Par projekta „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta”, Nr.5.6.2.0/17/I/028 ietvaros, jaunizbūvētā kanalizācijas posma ieguldīšanu SIA „Daugavpils ūdens” pamatkapitālā

10.

Par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai

 

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

 

 

11.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta noteikumos Nr.3 „Noteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

 

 

12.

Par pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju algu likmēm

13.

Par Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisijas locekļu un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atalgojumu Daugavpils pilsētas domes 2021.gada 5.jūnija vēlēšanu organizēšanai

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes personāla speciāliste A.Kokina

 

 

14.

Par Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas rīkotās Jauniešu vasaras nodarbinātības programmas nolikuma apstiprināšanu

15.

Par Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas rīkoto Bērnu un jauniešu vasaras nometņu nolikuma apstiprināšanu

16.

Par bērnu un jauniešu vasaras nometņu ceļazīmes un ēdināšanas maksu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vadītāja G.Vanaga

 

 

17.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000300825, Dravnieku ielā 136T, Daugavpilī, pārdošanu

18.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313024, Dravnieku ielā 108A, Daugavpilī, pārdošanu

19.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000312717, Flokšu ielā 23B, Daugavpilī, pārdošanu

20.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000312608, Īrisu ielā 84, Daugavpilī, pārdošanu

21.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000300850, Jasmīnu ielā 65, Daugavpilī, pārdošanu

22.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000260017, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 2102, Rīgas un Vienības ielu krustojumā, Daugavpilī, daļu nomas tiesību izsoli

24.

Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 368, Daugavpilī, izsoles noteikumu apstiprināšanu

25.

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 035 0806 nodošanu atsavināšanai

26.

Par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai

27.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000173603, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā

28.

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu pārcelšanu 2021.gadā

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs A.Nikolajevs