Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde  2020.gada 9.jūlijā, plkst.15.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanai

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes deputāts, Pieteikumu pašvaldības līdzfinansējumam kultūras pieminekļu saglabāšanai vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs M.Lavrenovs

 

 

2.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

 

 

3.

Par Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem „Priedīte” maksas pakalpojumu cenrādi

 

Ziņotājs – Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem „Priedīte” vadītāja L.Smikova

 

 

4.

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu

 

Ziņotājs – Latviešu kultūras centra vadītāja R.Osmane

 

 

5.

Par projekta „Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī”, Nr.6.1.4.2/17/I/008 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

6.

Par projekta „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta”, Nr.5.6.2.0/17/I/028 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

7.

Par atbalstu projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā Saules ielā 7, Daugavpilī”

8.

Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas „Mana pils Daugavpils” 2014.-2020.gadam Rīcības un Investīciju plānu aktualizāciju

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

 

 

9.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”

10.

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”

11.

Par atbalstu pasākumu rīkošanai

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītājs J.Stivriņš

 

 

12.

Par grozījumiem Paskaidrojuma rakstā Daugavpils pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta projektam

 

Ziņotājs – SIA „Daugavpils ūdens” valdes locekle J.Lapinska

 

 

13.

Par SIA „Daugavpils zobārstniecības poliklīnika”, PSIA „Sadzīves pakalpojumu kombināts”, AS „Daugavpils satiksme”, SIA „Daugavpils bērnu veselības centrs” un SIA „Daugavpils ūdens” 2019.gada 50% no peļņas neizmaksāšanu dividendēs

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs J.Oļenovs

 

 

14.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 „Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja H.Soldatjonoka

 

 

15.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000380028, Ceriņu ielas 50 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

16.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000210669, Senlejas ielā 41, Daugavpilī, pārdošanu

17.

Par dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 71, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.51 pārdošanu

18.

Par zemes starpgabala Vizbuļu ielas 10 rajonā, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

19.

Par dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 19, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.2 nodošanu atsavināšanai

20.

Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 368, Daugavpilī, atsavināšanu

21.

Par īpašumu Puškina ielā 55A, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas domes grāmatvedības uzskaitē

22.

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 001 0045 pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

23.

Par nekustamā īpašuma Plāteru ielā 1A, Daugavpilī, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

24.

Par nekustamo īpašumu Mihaila ielā 4, Daugavpilī un Imperatora ielā 2, Daugavpilī, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

25.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 7609, Viestura – Lāčplēša ielu krustojumā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli

26.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 027 1202, Stropu ezera krastā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli

27.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 005 1619, Smilšu ielā (pie „Luxor”), Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli

28.

Par grozījumiem Nr.2 Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.novembra lēmumā Nr.647

29.

Par daļēji sagruvušu būvju (šķūņu), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 001 7809, Daugavpilī, nojaukšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte