Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2020.gada 5.martā, plkst.15.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 9.augusta noteikumos Nr.2 „Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, grozījumu veikšanu, izpildi un kontroli”

2.

Par grozījumiem 2012.gada 27.decembra nolikumā Nr.32 „Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas nolikums”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

 

 

3.

Par atbalstu rezidentam Konstantīnam Markevičam

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

 

 

4.

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītājs J.Stivriņš

 

 

5.

Par finansiālā atbalsta sniegšanu centralizēto ūdensvada tīklu būvniecībai

 

Ziņotājs – SIA „Daugavpils ūdens” valdes locekle J.Lapinska

 

 

6.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 „Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītājas p.i. E.Kuzmina

 

 

7.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 26.01.2017. lēmumā Nr.45 „Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000111715, Imperatora ielā 1, Daugavpilī pārdošanu izsolē”

8.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

9.

Par dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 88, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.50 pārdošanu

10.

Par atļauju uzstādīt vides objektu „Vides objekts, veltīts Latvijas un Polijas karavadoņiem, kas cīnījās par Latgales brīvību 1919.-1920.gados, Brīvības parkā, Slobodkā, Daugavpilī” uz Daugavpils pilsētas pašvaldības valdījumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 009 0425, Daugavpilī

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte