Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 17.09.2019, 15:52

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2019.gada 19.septembrī, plkst.15.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

Domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par kustamās mantas (kokmateriālu) atsavināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskais direktors T.Binders

 

 

2.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja H.Soldatjonoka

 

 

3.

Par stipendijas piešķiršanu rezidentiem

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

 

 

4.

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Nodarbinātības valsts aģentūru

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vadītāja G.Vanaga

 

 

5.

Par aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.5.6.2.0/17/I/036 „Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

 

 

6.

Par līdzekļu ieplānošanu projektam „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” izveidošana par Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) un infrastruktūras modernizācijas II.kārta”

7.

Par līdzekļu ieplānošanu projektam Nr.8.1.2.0/17/I/026 „Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana, atbilstoši mūsdienīgām prasībām”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītājas vietniece S.Krapivina

 

 

8.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”

9.

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu

10.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu direktoru/vadītāju mēneša darba algas likmju apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 

 

11.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domei speciālā budžeta programmā „Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede E.Ugarinko

 

 

12.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūrai

13.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

 

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktore I.Maksimčika

 

 

14.

Par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes „Latgales Centrālā bibliotēka” maksas pakalpojumu cenrādi

 

Ziņotājs – Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja J.Šapkova

 

 

15.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs” maksas pakalpojumu cenrādi

 

Ziņotājs - Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja vadītāja R.Ģiptere

 

 

16.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Poļu kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādi

 

Ziņotājs – Poļu kultūras centra vadītāja Ž.Stankeviča

 

 

17.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Krievu kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādi

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Krievu kultūras centrs” kultūras projektu vadītāja G.Ivanova

 

 

18.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” maksas pakalpojumu cenrādi

19.

Par  finanšu līdzekļu piešķiršanu sportistu apbalvošanai no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks I.Lagodskis

 

 

20.

Par nekustamā īpašuma Cēsu ielā 16C, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

21.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000360009, Vaļņu ielas 30 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

22.

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 020 0114, nodošanu atsavināšanai

23.

Par zemes gabala 2.Dāliju ielā 6, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

24.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Cēsu ielā 34A, Daugavpilī, atsavināšanu

25.

Par zemes vienības, kadastra Nr.05000018201, Raiņa ielā 27, Daugavpilī, ¾ domājamo daļu iegūšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

26.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05005010045, Alejas ielā 111, Daugavpilī, 13/20 domājamo daļu iegūšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

27.

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Vecāku pieredzes apmaiņas klubs „Laimīgi bērni un vecāki””

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte