Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 16.07.2019, 16:18

DARBA KĀRTĪBA

 1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Daugavpils latviešu biedrībai” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”
 2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucieniem no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”
 3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucieniem no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Ziņotājs –Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un Mārketinga nodaļas Mārketinga un projektu vadītāja I.Andiņa

 

 1. Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” un Daugavpils pilsētas domi

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskais direktors T.Binders

 

 1. Par apropriācijas apstiprināšanu Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmā „Vēlēšanu komisija”

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja A.Kokina

 

 1. Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

Ziņotājs –Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītājas vietniece S.Krapivina

 

 1. Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu

Ziņotājs – Latviešu kultūras centra vadītāja R.Osmane

 

 1. Par atļauju slēgt ilgtermiņa Pakalpojuma līgumus ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm no 01.09.2019. līdz 30.08.2022.

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Finanšu un grāmatvedības nodaļas       vadītāja S.Zelča

 

 1. Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domi un Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi „Sporta pārvalde”
 2. Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi „Sporta pārvalde” un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādi „Daugavpils Futbola skola”

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks I.Lagodskis

 

 1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sportistu apbalvošanai no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” juriskonsulte V.Petrova

 

 1. Par finansējuma piešķiršanu meta konkursa organizēšanai Oskara Stroka koncertzāles būvniecībai
 2. Par atbalstu Daugavpils pilsētas profesionālā simfoniskā orķestra Daugavpils Simfonietta izveidei
 3. Par atbalstu projektam „Vides objekta „Saules kalnā” būvniecība Vienības dārzā, Daugavpilī”

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes deputāts A.Broks

 

 1. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītāja vietniece M.Dimitrijeva

 

 1. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0102 733, Balvu ielā 1C k-5-240, Daugavpilī, pārdošanu
 2. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0283 978, Butļerova ielā 1 k-6-242, Daugavpilī, pārdošanu
 3. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0283 981, Butļerova ielā 1 k-6 -130, Daugavpilī, pārdošanu
 4. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0312 110, 1.Dāliju ielā 5, Daugavpilī, pārdošanu
 5. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0313 405, Salviju ielā 53, Daugavpilī, pārdošanu
 6. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0313 314, Salviju ielā 68, Daugavpilī, pārdošanu
 7. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0310 020, Daugavpilī, pārdošanu
 8. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 501 0045, Alejas ielā 111, Daugavpilī, 7/20 domājamo daļu paturēšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā
 9. Par Daugavpils pilsētas dome saistošo noteikumu Nr.___ „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” apstiprināšanu

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte