Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2019.gada 7.februārī, plkst.16.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par grāmatu nodošanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes vadītāja E.Kleščinska

 

 

2.

Par Noteikumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedības uzskaiti apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes centralizētās grāmatvedības vadītāja E.Ugarinko

 

 

3.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” nolikumā

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja N.Jakubovska

 

 

4.

Par stāvlaukuma, kadastra apzīmējums 05000210903001, pieņemšanu pašvaldības uzskaitē

5.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000230002, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

6.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000060545, daļas nomas tiesības izsoli

7.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

8.

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 27, Daugavpilī, kadastra Nr.0500 001 8201, ¼ domājamās daļas pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

 

 

9.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

 

 

10.

Par Daugavpils pilsētas attīstības programmas „Mana pils – Daugavpils” 2014.-2020.gadam Rīcības un Investīciju plānu aktualizāciju

11.

Par atbalstu projektam

12.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 28. septembra lēmumā Nr.530 „Par atbalstu projektam “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 27, Daugavpilī””

13.

Par aizņēmuma ņemšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa