Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2018.gada 6.decembrī, plkst.14.00 Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par pašvaldības stipendijas izmaksas pārtraukšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas Mārketinga un projektu vadītāja I.Andiņa

2.

Par apropriācijas palielināšanu

3.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

4.

Par atļauju līgumu noslēgšanai

5.

Par aizņēmuma ņemšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

6.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali

7.

Par atbalstu projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības sporta ēkā Valkas ielā 4B, Daugavpilī”

8.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 8.marta lēmumā Nr.95 „Par atbalstu projektam”

9.

Par konkursa „Enerģijas taupīšanas sacensības” realizāciju

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

10.

Par apropriācijas pārdali

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes vadītāja E.Kleščinska

11.

Par apropriācijas pārdali

12.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu

13.

Par atļauju dāvinājuma saņemšanai un apropriācijas palielināšanu

14.

Par atļauju līguma noslēgšanai

15.

Par atļauju ilgtermiņa zemes nomas līguma noslēgšanai

 

Ziņotājs – Latviešu kultūras centra vadītāja R.Osmane

16.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

17.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”

18.

Par izglītojamo ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja S.Zelča

19.

Par apropriācijas pārdali

 

Ziņotājs – profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes ”Daugavpils Individuālo sporta veidu  skola” direktore A.Titova

20.

Par apropriācijas pārdali

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītājs J.Stivriņš

21.

Par apropriācijas pārdali

22.

Par izveidoto vērtību nodošanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes centralizētās grāmatvedības vadītāja E.Ugarinko

23.

Par atbalstu projektam „Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Vispārējās nodaļas vecākā eksperte projektu jautājumos L.Drozde

24.

Par apropriācijas pārdali un līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes deputāts A.Elksniņš

25.

Par apropriācijas pārdali

26.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 23.augusta lēmumā Nr.380 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0500 021 0607 „Nometņu ielas rajonā, z.g.Nr.2”, Nometņu ielā, Daugavpilī, daļas iznomāšanu”

27.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2004.gada 22.jūlija lēmumā Nr.563 „Par zemesgabala iedalīšanu nomā SIA „Ditton BC”

28.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 22.03.2018. lēmumā Nr.141 „Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000311531, Narcišu ielā 32, Daugavpilī, pārdošanu izsolē”

29.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000310406, Dravnieku iela 46, Daugavpils, pārdošanu

30.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000311931, 4.Dāliju iela 8, Daugavpils, pārdošanu

31.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000050522, Ventspils iela 136, Daugavpils, pārdošanu

32.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000052315, Ventspils iela 148, Daugavpils, pārdošanu

33.

Par dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 18, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.22 nodošanu atsavināšanai

34.

Par dzīvojamās mājas Vienības ielā 28, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.61 nodošanu atsavināšanai

35.

Par zemes gabala Balvu ielā 1C k-519, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

36.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000014512, daļas nomas tiesības izsoli

37.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000030806, daļas nomas tiesības izsoli

38.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000051834, daļas nomas tiesības izsoli

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte