Šobrīd Daugavpilī

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES KĀRTĒJĀ SĒDE

Pēdējo reizi informācija atjaunota 23.07.2019, 09:48

 

Daugavpils pilsētas domes

priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauc

 Daugavpils pilsētas domes sēdi

2019.gada 25.jūlijā plkst.14.00

Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1

un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

 

Ziņotājs

1.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu

Latviešu kultūras centra vadītāja Regīna Osmane

2.

Par grozījumiem Latviešu kultūras centra nolikumā

 

3.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” un Daugavpils pilsētas domi

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskais direktors Teodors Binders

4.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domi un Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi „Sporta pārvalde”

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks Imants Lagodskis

5.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sportistu apbalvošanai no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” juriskonsulte Valērija Petrova

6.

Par apropriācijas apstiprināšanu Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmā „Vēlēšanu komisija”

 

Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Anna Kokina

7.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

 

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Marina Dimitrijeva

 

 

8.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Daugavpils latviešu biedrībai” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un Mārketinga nodaļas Mārketinga un projektu vadītāja Inese Andiņa

9.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucieniem no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

10.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucieniem no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

11.

Par Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 13.jūnija saistošo noteikumu Nr.13 “Kārtība, kādā Daugavpils pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam “ precizēšanu

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja Lidija Plavinska

12.

Par finansējuma piešķiršanu meta konkursa organizēšanai Oskara Stroka koncertzāles būvniecībai

Daugavpils pilsētas domes deputāts Aivars Broks

13.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0102 733, Balvu ielā 1C k-5-240, Daugavpilī, pārdošanu

 

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Aleksejs Nikolajevs

14.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0283 978, Butļerova ielā 1 k-6-242, Daugavpilī, pārdošanu

 

15.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0283 981, Butļerova ielā 1 k-6 -130, Daugavpilī, pārdošanu

 

16.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0312 110, 1.Dāliju ielā 5, Daugavpilī, pārdošanu

 

17.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0313 405, Salviju ielā 53, Daugavpilī, pārdošanu

 

18.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0313 314, Salviju ielā 68, Daugavpilī, pārdošanu

 

19.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 0310 020, Daugavpilī, pārdošanu

 

20.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 501 0045, Alejas ielā 111, Daugavpilī, 7/20 domājamo daļu paturēšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

 

21.

Par Daugavpils pilsētas dome saistošo noteikumu Nr.___ „Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru” apstiprināšanu

 

22.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 25.08.2019.lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu