Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2024.gada 11.jūlijā, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2024. gada 16. maija lēmuma Nr. 260 atcelšanu un par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2016. gada 10. marta saistošo noteikumu Nr. 6 “Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

Pielikums

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

2.

Par grozījumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības darba reglamentā.

 

3.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pasvaldības Administratīvās komisijas nolikumā.

 

4.

Par grozījumu Daugavpils domes 2021. gada 29. jūlija lēmumā Nr. 497 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības pastāvīgo komisiju ievēlēšanu” un pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.

 

5.

Par atbalstu projektam “Digitālais tūrisms”.

Pielikums

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiļjevs

6.

Par naudas balvas piešķiršanu sportistam un viņa trenerim no pašvaldības pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.

Pielikums

 

7.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils satiksme”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Igors Aleksejevs

8.

Par dzīvojamās mājas Augstā ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.56 nodošanu atsavināšanai.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Mihails Lavrenovs

9.

Par dzīvojamās mājas Tukuma ielā 72, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.58 nodošanu atsavināšanai.

 

10.

Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 91, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.24 nodošanu atsavināšanai.

 

11.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 010 3117, Kraujas ielā 1A k-2-30, Daugavpilī, pārdošanu.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kononovs

12.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 010 0735, Kraujas ielā 1A k-66, Daugavpilī, pārdošanu.

 

13.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 010 1829, Balvu ielā 1C k-22, 751, Daugavpilī, pārdošanu.

 

14.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 008 0128, Cīruļu ielā 21, Daugavpilī, pārdošanu.

 

15.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 031 0134, Dravnieku ielā 42, Daugavpilī, pārdošanu.

 

16.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 039 0206, Daugavas ielā 113, Daugavpilī, pārdošanu.

 

17.

Par zemes vienības, kadastra Nr.0500 008 0183, Ezeru ielā 56, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

Pielikums

 

18.

Par zemes vienības, kadastra Nr.0500 008 0184, Ezeru ielā 58, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

Pielikums

 

19.

Par zemes vienības Čiekuru ielas 12 rajonā,  Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu.

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!