Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2024.gada 30.maijā, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2024. gada 25. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 19 precizēšanu.

Pielikums 1

Pielikums 2

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

2.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde".

 

3.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem ”Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs „Priedīte””.

 

4.

Par atļauju Transporta komisijas locekļiem savienot amatus.

 

5.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pilsētas 18. pirmsskolas izglītības iestāde” vadītāju.

 

6.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestāde” vadītāju.

 

7.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestāde” vadītāja iecelšanu amatā.

 

8.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei "Daugavpils Kultūras pils".

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Nataļja Kožanova

9.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei "Jaunatnes lietu un sporta pārvalde" pamatbudžeta programmā “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

 

10.

Par pārskata ziņojuma par Daugavpils pilsētas bāriņtiesas darbību 2023. gadā saskaņošanu.

Pielikums

 

11.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes  “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Priedīte”” nolikumā.

 

12.

Par saistošo noteikumu “Par ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numuru norāžu plākšņu noformēšanu un izvietošanu Daugavpils valstspilsētā” apstiprināšanu.

Pielikums 1

Pielikums 2

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Igors Prelatovs

13.

Par pamatlīdzekļu ieguldīšanu SIA “Labiekārtošana D” pamatkapitālā.

 

14.

Par atļauju slēgt sadarbības līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Pielikums

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Anatolijs Gržibovskis

15.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes "Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs" pamatbudžeta programmā "Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi".

 

16.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Invalīdu sporta biedrība “SOLIS PLUS”” no pamatbudžeta apakšprogrammas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Viktorija Sporāne-Hudojana

17.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” Daugavpils pilsētas komitejai no pamatbudžeta apakšprogrammas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

 

18.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 27. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 10 “Sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam.

 

19.

Par dzīvojamās mājas Lielā Dārza ielā 3, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.17 nodošanu atsavināšanai.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Mihails Lavrenovs

20.

Par dzīvojamās mājas Mihaila ielā 12, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.13 nodošanu atsavināšanai.

 

21.

Par dzīvojamās mājas Višķu ielā 11, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.3 nodošanu atsavināšanai.

 

22.

Par dzīvojamai mājai Vienības ielā 25, Daugavpilī, funkcionāli nepieciešamās zemes vienības apstiprināšanu.

 

23.

Par dzīvojamai mājai Mihoelsa ielā 3, Daugavpilī, funkcionāli nepieciešamās zemes vienības apstiprināšanu.

 

24.

Par  Daugavpils  valstspilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu  uzskaiti.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kononovs

25.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu izsoļu (no 02.04.2024. līdz 02.05.2024.) rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu slēgšanu.

 

26.

Par grozījumiem  Daugavpils pilsētas domes 11.02.2021. lēmumā Nr.81 un 11.02.2021. lēmumā Nr.82.

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!