Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 22.04.2024, 16:32

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2024.gada 25.aprīlī, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

2.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai “Cirka un deju studija „VIVAT”” no pamatbudžeta apakšprogrammas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiļjevs

3.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Latgales zoodārzs” maksas pakalpojumu cenrādi.

Pielikums

 

4.

Par atbalstu pasākumu rīkošanai.

 

5.

Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu tāmes apstirināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei "Jaunatnes lietu un sporta pārvalde".

 

6.

Par kustamās mantas atsavināšanu.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Nataļja Kožanova

7.

Par saistošo noteikumu “Par teritoriju un būvju uzturēšanu Daugavpils valstspilsētā” apstiprināšanu.

Pielikums 1

Pielikums 2

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Igors Aleksejevs

8.

Par satiksmes kontroles un uzraudzības video-analītikas risinājuma uzstādīšanu testa režīmā Daugavpils valstpilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 

9.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” Bērnu un jauniešu vasaras nometņu īstenošanas kārtībā.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Līvija Jankovska

10.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” pamatbudžeta programmā “Jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumi”.

 

11.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils Iespēju vidusskola” pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

Pielikums

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Anatolijs Gržibovskis

12.

Par dzīvojamai mājai Raiņa ielā 15, Daugavpilī, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala apstiprināšanu.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Mihails Lavrenovs

13.

Par dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.64 nodošanu atsavināšanai.

 

14.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5000 029 1604, Daugavpilī, sadali.

Pielikums

 

15.

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 0500 022 0275 (kad.Nr.0500 022 3801) un 0500 022 2602 (kad.Nr.0500 022 2602), Daugavpilī, sadali.

 

16.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 031 0140, Dravnieku ielā 24, Daugavpilī, pārdošanu.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kononovs

17.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 032 0806, Poligona ielā 17, Daugavpilī, pārdošanu.

 

18.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 004 9033, Drujas ielā 18A k-1, Daugavpilī, pārdošanu.

 

19.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 010 1350, Balvu ielā 1C k-15-542, Daugavpilī, pārdošanu.

 

20.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 010 1569, Balvu ielā 1C k-14-477, Daugavpilī, pārdošanu.

 

21.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 010 1872, Balvu ielā 1C k-18-633, Daugavpilī, pārdošanu.

 

22.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 028 3974, Butļerova ielā 1 k-6-126, Daugavpilī, pārdošanu.

 

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 005 0008, Smilšu ielā 95B, Daugavpilī, pārdošanu.

 

24.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 028 1458, Butļerova ielā 1 k-4-59, Daugavpilī, pārdošanu.

 

25.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 028 1417, Butļerova ielā 1 k-5-92, Daugavpilī, pārdošanu.

 

26.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 028 1429, Butļerova ielā 1 k-5-80, Daugavpilī, pārdošanu.

 

27.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000200421, Stiklu ielas 8 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

28.

Par  Daugavpils  valstspilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu  uzskaiti.

 

29.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu izsoļu (no 04.03.2024. līdz 03.04.2024.) rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu slēgšanu.

 

30.

Par zemes īpašuma tiesību Sliežu ielā 42, Daugavpilī, atjaunošanu.

 

31.

Par sakņu dārzu nomas tiesību izbeigšanu.

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!