Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2024.gada 20.februārī, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

2.

 

Par atļauju Jeļenai Šapkovai savienot amatus.

 

3.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Vienības nams” vadītāja iecelšanu.

 

4.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2012. gada 27. septembra saistošo noteikumu Nr. 18 “Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

Pielikums 1

Pielikums 2

 

5.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2020. gada 28. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 15 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Daugavpilī” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

Pielikums 1

Pielikums 2

 

6.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 11. februāra saistošo noteikumu Nr. 10 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Daugavpilī” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

Pielikums 1

Pielikums 2

 

 

7.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2012. gada 26. janvāra saistošo noteikumu Nr. 5 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

Pielikums 1

Pielikums 2

 

8.

Par Daugavpils valstspilsetas pašvaldības domes 2024.gada __.______ saistošo noteikumu Nr.___ “Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” apstiprināšanu.

 

9.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2010.gada 11.marta noteikumos Nr.3 “Noteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils pašvaldības centrālajā pārvaldē un tās budžeta iestādēs.

 

10.

Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada  attīstības programmas 2022.-2027.gadam Daugavpils valstspilsētas investīciju plāna aktualizāciju.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Igors Aleksejevs

11.

Par autobusu maršrutu tīkla apstiprināšanu Daugavpils valstspilsētas nozīmes maršrutos (pielikumi).

Pielikums 1

Pielikums 2

 

12.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības līdzdalības izbeigšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Daugavpils autobusu parks”. 

Pielikums 1

Pielikums 2

 

13.

Par atbalstu Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Zivju fonda finansētajam projektam “Lielā Stropu ezera zivju resursu pavairošana”.

Pielikums

 

14.

Par ceļu un ielu fonda vidējā termiņa programmas apstiprināšanu.

Pielikums 1

Pielikums 2

 

 

15.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 29.decembra lēmumā Nr.832.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Līvija Jankovska

16.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 13. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4 “Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu izglītības ieguvei Mākslu izglītības kompetences centrā “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules skola””.

Pielikums 1

Pielikums 2

 

17.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 17. augusta saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas”.

Pielikums 1

Pielikums 2

 

18.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2011. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 19 “Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas kārtība un diennakts režīma pakalpojuma sniegšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”.

Pielikums 1

Pielikums 2

 

19.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” Bērnu un jauniešu vasaras nometņu īstenošanas kārtībā.

 

20.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 9. februāra lēmumā Nr. 36 “Par bērnu un jauniešu sporta nometņu ceļazīmes un ēdināšanas maksu”.

 

21.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 415 “Par dalības maksu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” organizētajos sporta pasākumos”.

 

22.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra noteikumos Nr. 1 “Kārtība, kādā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes atbalsta izglītojamo dalību sporta sacensībās”.

 

23.

Par finansējuma piešķiršanu Sporta organizācijām.

 

24.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2015.gada 13.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 "Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs".

 

25.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils 11.pamatskola” likvidēšanu,  pievienojot to Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola”.

 

26.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “J.Raiņa Daugavpils 6. pamatskola” likvidēšanu, pievienojot to Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils Centra vidusskola”.

 

27.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pilsētas 18.pirmsskolas izglītības iestāde” likvidēšanu, pievienojot Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Daugavpils pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestāde”.

 

28.

Par Vienošanās noslēgšanu.

Pielikums

 

29.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 “Papildu sociālās palīdzības un brīvprātīgo iniciatīvu pabalsti".

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Nataļja Kožanova

30.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 14.septembra saistošajos noteikumos Nr.14 “Pašvaldības sociālie pakalpojumi”.

 

31.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” nolikumā.

 

32.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Mihails Lavrenovs

33.

Par apbūves tiesības piešķiršanu uz zemes vienību 1.Pasažieru iela 6A, Daugavpils.

Pielikums 1

Pielikums 2

Pielikums 3

 

34.

Par apbūves tiesības piešķiršanu uz zemes vienību 1.Pasažieru iela 6B, Daugavpils.

Pielikums 1

Pielikums 2

Pielikums 3

 

35.

Par nekustamā īpašuma kadastra Nr.05000102628, nodošanu atsavināšanai.

 

36.

Par nekustamā īpašuma Enerģētiķu šķērsielā 7, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “UZTICĪBAS FONDS”.

 

37.

Par deleģēšanas līguma un līguma par pašvaldības īpašumu bezatlīdzības lietošanu noslēgšanu ar SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs¨.

Pielikums 1

Pielikums 2

Pielikums 3

Pielikums 4

 

38.

Par  Daugavpils  valstspilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu  uzskaiti.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kononovs

39.

Par zemes vienības Demenes ielā 8A, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

40.

Par zemes vienības Jaunciema ielā 9, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

41.

Par zemes vienības Ģimnāzijas ielas 3A rajonā,  Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu.

 

42.

Par sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifiem.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Igors Aleksejevs

43.

Par saistošo noteikumu “Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2024.gada budžetu” apstiprināšanu.

Pielikums

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!