Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.11.2023, 17:54

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 30.novembrī, plkst.14.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādi.

Pielikums 1

Pielikums 2

Pielikums 3

Pielikums 4

Pielikums 5

Pielikums 6

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

2.

Par Vienošanās par 2023.gada 26.septembra deleģēšanas līguma izmaiņām noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Daugavpils reģionālā slimnīca”.

Pielikums

 

3.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils reģionālā slimnīca” maksas pakalpojumu cenu noteikšanas kārtību.

Pielikums

 

4.

Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu.

 

5.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 27. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 8 “Daugavpils valstspilsētas pašvaldības nolikums”.

Pielikums 1

Pielikums 2

 

6.

Par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā ,,Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi".

Pielikums

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiļjevs

7.

Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta programmām.

 

 

8.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs” nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

 

9.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei "Latgales zoodārzs".

 

10.

Par rīcības programmas “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēma un ieviešanas plāns Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā 2024.-2028.gadam” apstiprināšanu

Pielikums

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Līvija Jankovska

11.

Par naudas balvas piešķiršanu sportistam un apropriācijas pārdali un palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde”.

 

12.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžeta iestādēm.

 

13.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Anatolijs Gržibovskis

14.

Par atbalstu projektam “Daugavpils cietokšņa dārza attīstība”.  

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Igors Prelatovs

15.

Par nešķirotu sadzīves atkritumu maksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu apstiprināšanu.

Pielikums                            

 

16.

Par vienošanos par 2017.gada 29.augusta līguma "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā" izmaiņām noslēgšanu ar SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija".

Pielikums                                                                         

 

17.

Par Saprašanās memoranda noslēgšanu starp Patentu valdi, Daugavpils valstspilsētas pašvaldību un Daugavpils Universitāti. 

Pielikums             

 

18.

Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Daugavpils valstspilsētas rīcības plāna un investīciju plāna aktualizāciju.

Pielikums 1

Pielikums 2                                                                        

 

19.

Par atbalstu projektam “Publiskās ārtelpas attīstība Avotiņa parka teritorijā, Daugavpilī.

 

20.

Par Daugavpils valstspilsētas energopārvaldības sistēmas rokasgrāmatas apstiprināšanu.

Pielikums                                                                      

 

21.

Par projekta Nr.4.2.2.0/21/A/062 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu.

 

22.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” nolikumā.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Natalja Kožanova

23.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 14.septembra saistošajos noteikumos Nr.14 "Pašvaldības sociālie pakalpojumi".

 

24.

Par grozījumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 "Sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam".

 

25.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes saistošo noteikumu "Papildu sociālās palīdzības un brīvprātīgo iniciatīvu pabalsti" apstiprināšanu.

 

26.

Par grozījumiem  Daugavpils domes 2010.gada 11.marta lēmumā Nr.141.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kononovs

27.

Par grozījumiem  Daugavpils pilsētas domes 11.02.2021. lēmumā Nr.81, 11.02.2021. lēmumā Nr.82, 11.02.2021. lēmumā Nr.83.

 

28.

Par zemes īpašuma tiesību Noras ielā 21, Daugavpilī,  atjaunošanu un zemes nodošanu īpašumā.

 

29.

Par zemes vienības Kaiju ielā 3A, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

30.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Bauskas ielā 39, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

31.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Viestura ielā 13, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

32.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102229, Balvu iela 1C k-4, 125, Daugavpils, pārdošanu.

 

33.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102107, Balvu iela 1C k-4 - 139, Daugavpils, pārdošanu.

 

34.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102745, Balvu iela 1C k-5 - 252, Daugavpils, pārdošanu.

 

35.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102703, Balvu iela 1C k-5 - 279, Daugavpils, pārdošanu.

 

36.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101864, Balvu iela 1C k-19 - 684, Daugavpils, pārdošanu.

 

37.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102560, Balvu iela 1C k-23 - 769, Daugavpils, pārdošanu.

 

38.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102574, Balvu iela 1C k-28 - 886, Daugavpils, pārdošanu.

 

39.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000281451, Butļerova iela 1 k-4 - 52, Daugavpils, pārdošanu.

 

40.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000281128, Cialkovska iela 17, 345, Daugavpils, pārdošanu.

 

41.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000103111, Kraujas iela 1A k-2 - 24, Daugavpils, pārdošanu.

 

42.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000103112, Kraujas iela 1A k-2 - 25, Daugavpils, pārdošanu.

 

43.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000100730, Kraujas iela 1A k-4 - 61, Daugavpils, pārdošanu.

 

44.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000100739, Kraujas iela 1A k-4 - 70, Daugavpils, pārdošanu.

 

45.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000100177, Kraujas iela 1A k-9, Daugavpils, pārdošanu.

 

46.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000130023, Lauces ielas 20 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu.

 

47.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000220269, Vecpils ielas 32 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu.

 

48.

Par grozījumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 12.oktobra lēmumā Nr.673 “Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 010 0304  (kad.Nr. 0500 010 0071), Daugavpilī, sadali”.

 

49.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 un Nr.7 Viestura ielā 13, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

50.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Mihails Lavrenovs

51.

Par zemes nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 022 1601, daļas nodošanu atsavināšanai.

 

52.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 035 0003 (kad.Nr.0500 035 0805), Daugavpilī, sadali.

 

53.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 029 0063 (kad.Nr.0500 029 0065), Daugavpilī, sadali.

 

54.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 023 1903, nodošanu atsavināšanai.

 

55.

Par nekustamo īpašumu Tērvetes ielā 17, Daugavpilī, Tērvetes ielā 21, Daugavpilī, Tērvetes ielā 29, Daugavpilī, un Tērvetes ielas rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

Pielikums

 

56.

Par nekustamo īpašumu: Minskas ielā 1, Minskas ielā 1A, Minskas ielā 5, Minskas ielā 7, Piekrastes ielā 17 un Arendoles ielā 4, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

Pielikums

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!