Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 10.03.2023, 11:36

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 9.martā, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības simboliku” apstiprināšanu.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

2.

Par izsniegto valsts aizdevumu nosacījumu maiņu.

Pielikums

 

3. 

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Aleksejs Vasiļjevs

4.

Par nekustamā īpašuma, Raina ielā 30, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Sporta un fiziskās attīstības klubs".

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāte Līvija Jankovska

5.

Par grozījumu “Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu attīstības stratēģijā 2018.-2025.gadam”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Anatolijs Gržibovskis

6.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Ģimenes mājas “Pīlādzis” nolikumā.

 

7.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000220199,Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kononovs

8.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000131731, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

9.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 Andreja Pumpura ielā 147, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

10.

Par  Daugavpils  valstspilsētas  pašvaldības nekustamo īpašumu  uzskaiti.

 

11.

Par nekustamā īpašuma Viestura ielā 5, Daugavpilī, kadastra Nr.05000017603, ieguldīšanu SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” pamatkapitālā.

 

12.

Par līdzekļu piešķiršanu no Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”.

 

13.

Par līdzekļu piešķiršanu no Daugavpils valstspilsētas pašvaldības budžeta programmas „Līdzekļi projektu realizācijai”.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Igors Aleksejevs

14.

Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Daugavpils valstspilsētas investīciju plāna aktualizāciju.

 

15.

Par atbalstu projektam un apropriācijas apstiprināšanu Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei „Daugavpils Futbola skola" pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi".

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Ivars Šķinčs

16.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Mihails Lavrenovs

17.

Par nekustamā īpašuma Spaļu ielā 1T, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.

 

18.

Par nekustamā īpašuma Nometņu ielā 125C, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.

 

19.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000020210, Daugavpilī, pārdošanu.

 

20.

Par dzīvojamās mājas Tartu ielā 4, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.10 pārdošanu.

 

21.

Par dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 6, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.62 pārdošanu.

 

22.

Par dzīvojamās mājas Birķeneļu ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.5 pārdošanu.

 

23.

Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 6, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.27 pārdošanu.

 

24.

Par dzīvojamai mājai Cietokšņa ielā 3A, Daugavpilī, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala apstiprināšanu.

 

25.

Par profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “Daugavpils Individuālo sporta veidu skola” direktores Kristīnes Alžānes atbrīvošanu  no ieņemamā amata.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!