Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.03.2020, 18:17

 Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes  sēdi 2020.gada 12.martā plkst.14.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

 

Ziņotājs

1.

Par grozījumiem ar Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 13.decembra lēmumu Nr.660 apstiprinātajā Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu attīstības stratēģijā 2018.-2025.gadam

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

2.

Par iestāšanos biedrībā “LATVIJAS KANOE FEDERĀCIJA”

Daugavpils Individuālo sporta veidu skolas vietnieks mācību darbā Aivis Romanovskis

3.

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde”

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītājs J.Stivriņš

4.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” nolikumā

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītājas p.i. E.Kuzmina

5.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais mazaizsargātajām personām”

 

6.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja I.Limbēna

7.

Par Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.27 precizēšanu

 

8.

Par Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.33 precizēšanu

 

9.

Par Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.novembra lēmuma Nr.728 atcelšanu un 2008.gada 12.jūnija saistošo noteikumu Nr.28 “Par mācību braucienu ierobežojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

10.

Par mācību braucienu ierobežojumiem

 

11.

Par grozījumiem Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā

 

12.

Par Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtība” atzīšanu par spēka zaudējušiem

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītāja vietniece M.Dimitrijeva

13.

Par pašvaldības atbalstāmajām specialitātēm

 

14.

Par noteikumu “Noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu

 

15.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 9.augusta noteikumos Nr.2 „Noteikumi par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, grozījumu veikšanu, izpildi un kontroli”

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja E.Upeniece

16.

Par grozījumiem 2012.gada 27.decembra nolikumā Nr.32 „Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas nolikums”

 

17.

Par finansiālā atbalsta sniegšanu centralizēto ūdensvada tīklu būvniecībai

SIA „Daugavpils ūdens” Juridiskās nodaļas vadītāja Inga Kalniņa

18.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 13.decembra lēmumā Nr.666 “Par atbalstu projektam “ Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai””

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

19.

Par atļauju uzstādīt vides objektu “Vides objekts, veltīts Latvijas un Polijas karavadoņiem, kas cīnījās par Latgales brīvību 1919.-1920.gados, Brīvības parkā, Slobodkā, Daugavpilī” uz Daugavpils pilsētas pašvaldības valdījumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 009 0425, Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

20.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”

 

21.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000100093, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

22.

Par zemes vienības Artilērijas ielas 34 rajonā, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

23.

Par dzīvojamās mājas Strādnieku ielā 88, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.50 pārdošanu

 

24.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

 

25.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējuma 05000200114, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu