Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs  A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā  (Zoom) 2021.gada 29.novembrī, plkst.13.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par atbalstu Daugavpils lidlauka un pieguļošās teritorijas attīstībai.

Domes Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs Igors Aleksejevs           

2.

Par apropriācijas palielināšanu Sociālo pakalpojumu centram bērniem un jauniešiem “Priedīte” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”.

Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem „Priedīte” vadītāja Ludmila Smikova

3.

Par apropriācijas palielināšanu Latgales Centrālai bibliotēkai pamatbudžeta programmā “Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”.

Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja Jeļena Šapkova

4.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali starp Daugavpils Marka Rotko mākslas centra pamatbudžeta programmām.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” vadītājs Māris Čačka

5.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas  aģentūrai.

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktore Žanna Kulakova

6.

Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm.

Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra vadītāja Gaļina Ļipovskaja

7.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas lzglītības pārvaldei pamatbudžeta programmā ,,Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu darbības nodrošināšana".

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

8.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas lzglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā ,,Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšana".

 

9.

Par nekustamā īpašuma Tautas ielā 7, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības grāmatvedības uzskaitē.

 

10.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2015.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.23 "Daugavpils valstspilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja Līvija Drozde

11.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādes "Sociālais dienests" pamatbudžeta programmās.

 

12.

Par projekta „Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai”, Nr.5.6.2.0/17/I/036 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

13.

Par projekta „Daugavpils publiskās teritorijas sakārtošana uzņēmējdarbības vides attīstībai”, Nr.5.6.2.0/19/I/011 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu.

 

14.

Par grozījumu Daugavpils domes 2021.gada 27.maija lēmumā Nr.344 “Par pašvaldības atbalstāmajām specialitātēm”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Administratīvā departamenta vadītāja Žanna Kobzeva

15.

Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu konkursa kārtībā.

 

16.

Par apropriācijas palielināšanu Profesionālās izglītības kompetences centram “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola”” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”.

PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola ”Saules skola”” direktore Inguna Kokina

17.

Par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu.

 

18.

Par nekustamā īpašuma Muzeja ielā 3, Daugavpilī, daļas nodošanu  bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Radošā laboratorija”.

 

19.

Par nešķirotu sadzīves atkritumu maksas par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu apstiprināšanu

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs Aivars Pudāns

20.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu.

 

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “Daugavpils Individuālo
sporta veidu skola” direktora p.i. A.Romanovskis

21.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils domes pamatbudžeta apakšprogrammām.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

22.

Par zemes gabala Strazdu ielā 4, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.

 

23.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.

 

24.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080167, Vidzemes ielas 106 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

25.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000260311, 18.novembra ielā 336, Daugavpilī, pārdošanu.

 

26.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080125, Cīruļu ielā 15, Daugavpilī, pārdošanu.

 

27.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000082977, Artilērijas ielas 29 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu.

 

28.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080235, Zeltkalna ielas 33 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu.

 

29.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000370451, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

30.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 025 0412 sadali.

 

31.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”.

 

32.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 2306, Rīgas ielas 49 rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli.

 

33.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 3203, Ģimnāzijas ielas 40 rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli.

 

34.

Par sakņu dārza nomas tiesību izbeigšanu.

 

35.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2021.gada 14.oktobra lēmumā Nr.679 “Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai”.