Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi videokonferences režīmā 2021.gada 25.februārī, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par līguma par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens” un Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 12.novembra lēmuma Nr.573 atzīšanu par spēkā zaudējušu

SIA “Daugavpils ūdens” juridiskās daļas vadītāja Svetlana Romāne         

2.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzdalības pārvērtēšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”

Daugavpils pilsētas domes Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs Jevgeņijs Oļenovs

3.

Par J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas izglītības pakāpes maiņu

 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

4.

Par Sadarbības līgumu par dalību programmā „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virzienā „Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākumā „Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” un tā ietvaros apstiprinātajiem projektiem

AS “Daugavpils satiksme” projektu vadītāja Dagnija Briška

5.

 

Par atbalstu projektam „Videi draudzīgu autobusu iegāde Daugavpils pilsētai”

 

6.

Par īpašumu Komandanta ielā 3, Daugavpilī un Komandanta ielā 5, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” grāmatvedības uzskaitē

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

7.

Par priekšfinansējumu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmās

 

 

8.

Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada Attīstības plānošanas komisijas izveidošanu

 

9.

Par grozījumu Domes 27.08.2015. saistošajos noteikumos Nr.36 “Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras nolikums”

 

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

10.

Par grozījumu Domes Transporta komisijas nolikumā

 

11.

Par saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanu Daugavpils pilsētā” apstiprināšanu

 

 

12.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 6.februara lēmumā Nr.62 “Par vēlēšanu iecirkņiem Daugavpils pilsētas teritorijā

Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Anna Kokina

13.

Par Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra vadītāja iecelšanu amatā

 

14.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu

 

15.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieka iecelšanu

 

16.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Aleksejs Nikolajevs

17.

Par nekustamā īpašuma Arodu ielā 18-3, Daugavpilī, atsavināšanu

 

18.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101929, Balvu ielā 1C k-2 – 205, Daugavpilī, pārdošanu

 

19.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101538, Balvu ielā 1C k-13 – 500, Daugavpilī, pārdošanu

 

20.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000320503, Viršu ielā 10, Daugavpilī, pārdošanu

 

21.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums

05000260116, 18.novembra ielā 356A, Daugavpilī, pārdošanu

 

 

22.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000046209, Arodu ielā 92, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā

 

23.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

 

24.

Par Daugavpils pilsētas domes 2020.gada 16.jūlija lēmuma Nr.300 atcelšanu

 

25.

Par zemes vienības Stropu ielas rajonā, Daugavpilī,

izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

26.

Par nekustamā īpašuma Mihaila ielā 10, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

27.

Par zemes vienības Balvu ielā 1C k-973,Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

28.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības mantas nomas/patapinājuma līgumu darbības apturēšanu ārkārtējās situācijas laikā