Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.01.2021, 10:43

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi videokonferences režīmā 2021.gada 14.janvārī, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.21 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja Līvija Drozde

2.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām"

 

3.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” nolikumā.

 

4.

Par Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra vadītāja atbrīvošanu no ieņemamā amata

Daugavpils pilsētas domes Personāla speciāliste Anna Kokina

5.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” nolikumā.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītājs Juris Stivriņš

6.

Par nekustamā īpašuma Kandavas ielā 17A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Volejbola klubs „Ezerzeme””.

 

7.

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas Nacionālo arhīvu

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva

8.

Par dzīvojamās mājas Mendeļejeva ielā 3, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.59 pārdošanu.

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Aleksejs Nikolajevs

9.

Par zemes vienības Cietokšņa ielā 60C, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.

 

10.

Par zemes gabala Senlejas ielā 35, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.

 

11.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

 

12.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā

 

13.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2004.gada 22.jūlija lēmumā Nr.563 “Par zemesgabala iedalīšanu nomā SIA “Ditton BC”

 

14.

Par ētikas komisijas informatīvo ziņojumu par domes deputātu rīcības izskatīšanas rezultātiem

Daugavpils pilsētas domes deputāts Aivars Broks