Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi videokonferences režīmā 2020.gada 26.novembrī, plkst.14.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

Daugavpils 3.vidusskolas direktors Vitalijs Azarevičs

2.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.627 “Par Daugavpils 13.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu”

Daugavpils 13. vidusskolas direktore Andžela Skutele

3.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.novembra lēmumā Nr.631

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja Līvija Drozde

4.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14 “Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils pilsētā”

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Marina Dimitrijeva

5.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"

 

6.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 17.janvāra lēmumā Nr.3

 

7.

Par Deputātu ētikas komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu

 

8.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 8. jūnija lēmumā Nr.298 „Par izglītības iestādes nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā”

Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” direktore Inguna Kokina

9.

Par apropriācijas pārdali Profesionālās izglītības kompetences centram „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

 

10.

Par apropriācijas palielināšanu Profesionālās izglītības kompetences centram „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”

 

11.

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sporta pārvalde”

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītājs Juris Stivriņš

12.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors Imants Utināns

13.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Vienības nams” pamatbudžeta apakšprogrammā starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Vienības nams” vadītāja Regīna Osmane

14.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali

 

15.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldei

Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes vadītāja Eleonora Kleščinska

16.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

 

Daugavpils Stropu pamatskolas attīstības centra direktore Marika Raičonoka

17.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

18.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000360012, Daugavas ielas 65 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

 

19.

Par zemes vienības Stropu ielas rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

 

20.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 001 7609, daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

 

21.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 10.decembra lēmumā Nr.879 „Par zemesgabalu iznomāšanu baznīcai pieguļošās teritorijas uzturēšanai un labiekārtošanai”

 

22.

Par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai

 

23.

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 029 0112, sadali

 

24.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 031 0308, Viršu ielā 56R, Daugavpilī, iegūšanu