Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.12.2019, 15:37

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi 2019.gada 12.decembrī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 10.oktobra lēmumā Nr.602 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” maksas pakalpojumu cenrādi”

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” vadītājs Aleksejs Burunovs

2.

Par atbalstu dalībai projektā „Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai”

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktore Ilona Maksimčika

3.

Par atbalstu projektiem un apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

4.

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 30, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Daugavpils vingrošanas skola „Harmonia””

 

5.

Par Daugavpils 1.speciālās pamatskolas reorganizāciju

 

6.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja direktore Irina Paura

7.

Par izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu

 

8.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Invalīdu sporta biedrībai „SOLIS PLUS” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva

9.

Par Daugavpils pilsētas domes pastāvīgo komisiju ievēlēšanu

 

10.

Par Saeimas pirmajā lasījumā pieņemto likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” (Nr.462/Lp13)

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

11.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2005.gada 11.augusta saistošajos noteikumos Nr.5 “Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums”

 

12.

Par projekta Nr.8.1.2.0/17/I/020 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

13.

Par projekta Nr.4.2.2.0/18/I/007 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

 

14.

Par atbalstu projektam „Urbānā revitalizācija Daugavpils pilsētā kultūras vadības un uzņēmējdarbības kontekstā”

 

15.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 08.11.2018.lēmumā Nr.598 „Par atbalstu dalībai Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projektā LLI-402 „Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (akronīms – RISK FFREE) un sadarbības līguma slēgšanu”

 

16.

Par apropriācijas grozīšanu pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

 

17.

Par priekšlikumiem Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijai

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”” direktore, deputāte Inguna Kokina

18.

Par priekšlikumiem Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijai

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs  Andrejs Elksniņš

19.

Par aizņēmuma ņemšanu pamatkapitāla palielināšanai akciju sabiedrībai „Daugavpils satiksme” nodrošinot Kohēzijas fonda projekta „Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” līdzfinansējumu

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

20.

Par aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.4.2.2.0/17/I/062 „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē Nr.2 – Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī”

 

21.

Par aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.5.6.2.0/17/I/028 „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta”

 

22.

Par aizņēmuma ņemšanu projektam Nr.5.6.2.0/17/I/029 „Daugavpils pilsētas Križu rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstība”

 

23.

Par līdzekļu piešķiršanu Latviešu kultūras centram

 

24.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.472

Daugavpils pilsētas domes vecākā referente Tatjana Kraševska

25.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.novembra lēmumā Nr.631

 

26.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 24.marta lēmumā  Nr.124

 

27.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

28.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102217, Balvu ielā 1C k-4 – 114, Daugavpilī, pārdošanu

 

29.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000312119, 2.Dāliju iela 6, Daugavpils, pārdošanu

 

30.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000360408, Lidotāju iela 34, Daugavpils, pārdošanu

 

31.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000360101, Lidotāju iela 36, Daugavpils, pārdošanu

 

32.

Par dzīvojamās mājas Miera ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.32 pārdošanu

 

33.

Par dzīvojamās mājas Višķu ielā 28, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.22 pārdošanu

 

34.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000100093, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

 

35.

Par dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 35, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.31 nodošanu atsavināšanai

 

36.

Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 129A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sociālais dienests”

 

37.

Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 129A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”

 

38.

Par būvju Alejas ielā 111, Daugavpilī, nojaukšanu

 

39.

Par apbūves tiesības piešķiršanu zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 005 2018, Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļai