Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 25.11.2019, 14:57

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi 2019.gada 28.novembrī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

 

Ziņotājs

1.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Latviešu kultūras centrs”

 

Latviešu kultūras centra vadītāja Regīna Osmane

2.

Par līdzekļu piešķiršanu, apropriācijas palielināšanu un pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Latviešu kultūras centrs”

 

3.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu

Daugavpils 3.vidusskolas direktors Vitālijs Azarevičs

4.

Par apropriācijas pārdali Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” direktore Inguna Kokina

5.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai

 

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors Imants Utināns

6.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi „Sporta pārvalde” un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādi „Daugavpils Ledus sporta skola”

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks Imants Lagodskis

7.

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Daugavpils Valsts ģimnāzijas direktore Oksana Petaško

8.

Par apropriācijas pārdali

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” Tehniskais direktors Teodors Binders

9.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” glābšanas dienesta funkciju nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs Aivars Pudāns

10.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm un programmām

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja Edite Upeniece

11.

Par apropriācijas pārdali

Daugavpils pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede Evelīna Ugarinko

12.

Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos līguma „Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšana par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2019. un 2020.gada konsolidēto pārskatu” izpildes nodrošināšanai

 

13.

Par apropriācijas grozīšanu pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

 

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītājas vietniece Svetlana Krapivina

14.

Par Daugavpils pilsētas domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

15.

Par Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 08.decembra saistošo noteikumu Nr.37 “Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

16.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14 “Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību daugavpils pilsētā”

 

17.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.27 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības simboliku”

 

18.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 12.jūnija  saistošajos noteikumos Nr.28 “Par mācību braucienu ierobežojumiem”

 

19.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra saistošajos noteikumos Nr.23 “Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”

 

20.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.21 “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils pilsētā

 

21.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 08.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 “Ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas norādes plākšņu izvietošanas kārtība Daugavpils pilsētā”

 

22.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 “Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā”

 

23.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.5 “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”

 

24.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.6 “Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību”

 

25.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

26.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102670, Balvu ielā 1C k-31 – 948, Daugavpilī, pārdošanu

 

27.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000181007, Īsās ielas 13 rajons, Daugavpils, pārdošanu

 

28.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000390034, Dundagas ielas 11 rajons, Daugavpils, pārdošanu

 

29.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000080082, Artilērijas ielas 34 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

 

30.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000390036, Alberta ielas 6 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

 

31.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000200114, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

 

32.

Par zemes gabala Dravnieku ielā 148, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

 

33.

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 031 0022, nodošanu atsavināšanai

 

34.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.novembra lēmumā Nr.661 „Par nekustamā īpašuma Parka ielā 2, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Zirgu sporta cienītāju bērnu klubs”

 

35.

Par zemes gabala Raiņa ielā 1, Daugavpilī, domājamo daļu pārdošanu