Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde

 

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes  sēdi 2019.gada 15.augustā plkst.10.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu un apropriācijas palielināšanu Marka Rotko mākslas centram

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” vadītāja vietniems Māris Čačka

2.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” apropriācijas pārdali speciālā budžeta programmā „Dabas resursu nodoklis”

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītājs Aivars Pudāns

3.

Par apropriācijas palielināšanu PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai „Saules skola” pamatbudžeta programmā „Iestādes darbības nodrošināšana”

 PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” direktores p.i. Raimonds Tukišs

4.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas p.i. Ināra Sprindžuka

5.

Par atļauju slēgt ilgtermiņa Pakalpojuma līgumu ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai Daugavpils pilsētas izglītības iestādei no 01.09.2019. līdz 30.08.2022.

 

6.

Par atbalstu projektam „Kapacitātes paaugstināšana – sagatavotība un reaģēšana ārkārtas situācijās, pielāgojoties klimata pārmaiņām”

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

7.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” un apropriācijas grozīšanu Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

 

8.

Par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Kultūras pilī, Smilšu ielā 92, Daugavpilī”, Nr.4.2.2.0/17/I/002 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

 

9.

Par līdzekļu ieplānošanu 2020.gada un 2021.gada budžetā projektam „Rīteiropas vērtības”

 

10.

Par Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Kultūras pils” maksas pakalpojumu cenrādi.

Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes “Kultūras pils “ vadītājs Aleksandrs Rudzs

11.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.48 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bāreni  un bez vecāku gādības palikušajam bērnam”

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītājas p.i  Elita Kuzmina

12.

Par grozījumiem Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

13.

Par atļauju Olgai Dukšinskai savienot amatus

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva

14.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000270020, Atpūtas ielas 26A rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Aleksejs Nikolajevs

15.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000370142, Liliju iela 2 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

 

16.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

 

17.

Par dzīvojamās mājas Miera ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.32 nodošanu atsavināšanai

 

18.

Par nekustamā īpašuma „387.km” – 3, Daugavpilī, atsavināšanu

 

19.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000301008, Dravnieku ielā 115, Daugavpilī, pārdošanu

 

20.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000040061, Puškina ielas 53 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

 

21.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 050000310921, Dravnieku ielā 21, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

 

22.

Par nekustamā īpašuma Šūņu ielā 1, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai un pārdošanu izsolē

 

23.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.marta lēmumā Nr.156

 

24.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000017204, iznomāšanu

 

25.

Par jaunbūvējamās rūpnieciskās ražošanas ēkas Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī, nomas tiesību izsoli

 

26.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

 

27.

Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 20A,Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

28.

Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā 22,Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.14 izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

29.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā