Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēde 2021.gada 22.jūlijā, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Kr.Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties videokonferences režīmam

DARBA KĀRTĪBA

1.

AS „Daugavpils satiksme” informatīvais ziņojums par KF projekta „Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” īstenošanas gaitu

2.

AS „Daugavpils satiksme” informatīvais ziņojums par KF projekta „Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” īstenošanas gaitu

 

Ziņotājs – AS „Daugavpils satiksme” projekta vadītāja D.Briška

   

3.

SIA “Daugavpils ūdens” informatīvais ziņojums par Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” Nr.5.3.1.0/18/I/001 realizācijas gaitu un aktualitātēm

 

Ziņotājs - SIA “Daugavpils ūdens” valdes locekle J.Lapinska

   

4.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101660, Balvu ielā 1C k-6 - 420, Daugavpilī, pārdošanu

5.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000310164, Dravnieku ielā 60P, Daugavpilī, pārdošanu

6.

Par zemes vienības Kārklu ielā 16, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

7.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000311333, 1.Kumelīšu ielā 10, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

8.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000370451, nodošanu atsavināšanai

9.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

10.

Par dzīvojamās mājas Dzelzceļu ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.97 nodošanu atsavināšanai

11.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000390043, pārņemšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

 

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas  pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

   

12.

Par atbalstu valsts budžeta programmu realizācijai un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

   

13.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam Invalīdu sporta biedrībai „SOLIS PLUS” un biedrībai „Latvijas Politiski represēto apvienība” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

14.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai „Ukraiņu kultūras centrs „Mrija”” un biedrībai „Daugavpils Latviešu biedrība” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva

   

15.

Par ziedojuma pieņemšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas 20.piermsskolas izglītības iestādes vadītāja J.Gridjuško

   

16.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras maksas pakalpojumi”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktore Ž.Kulakova

   

17.

Par naudas balvas piešķiršanu Ernestam Matjušonokam un viņa trenerim Nikolajam Kokinam un apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”

18.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” nolikumā

19.

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”

20.

Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 47A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai  „Hokeja klubs Daugavpils”

21.

Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 45A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai  „Hokeja klubs Daugavpils”

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks I.Lagodskis