Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde

Daugavpils pilsētas domes Priekšsēdētāja1.vietnieks Jānis Lāčplēsis sasauc Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi  2019.gada 24.oktobrī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā  un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

 

Ziņotājs

1.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 10.oktobra lēmumā Nr.602 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” maksas pakalpojumu cenrādi”

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītāja vietnieks Māris Čačka

 

2.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Kmunālās saimniecības pārvalde” pamatbudžeta programmām

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”         vadītājs Aivars Pudāns

3.

Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Daugava Chess”

Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja Jeļena Šapkova

4.

Par līdzekļu piešķiršanu Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādei „Kultūras pils”

Daugavpils pilsētas domes budžeta iestādes „Kultūras pils” vadītājs Aleksandrs Rudzs

5.

Par līdzekļu ieplānošanu lifta ierīkošanai Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ēkā

Daugavpils pilsētas Pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra vadītājs Valentīns Plonis

6.

Par apropriācijas pārdali

 

7.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu sportistu apbalvošanai no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks Imants Lagodskis

8.

Par nekustamā īpašuma Kandavas ielā 17A, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Volejbola klubs „miLATss”

 

9.

Par grozījumiem profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes “Daugavpils Ledus sporta skola” nolikumā

Daugavpils Ledus sporta skolas direktora p.i. Kristīne Junkule

10.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītājas p.i. Elita Kuzmina

11.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādi

 

12

Par iecelšanu Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatā

 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

13.

Par iecelšanu Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatā

 

 

14.

Par apropriācijas palielināšanu PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai „Saules skola”

Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” direktore Inguna Kokina

 

15.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 28.septembra lēmumā Nr.500

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva

16.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 30.oktobra lēmumā Nr.564

 

17.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucieniem biedrībai „Fitnesa Federācija” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

 

18.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalības braucienam biedrībai Intelektuālo spēļu klubs „Erudīts” no budžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

 

19.

Par projekta Nr.EKII-2/3 ietvaros izveidoto vērtību nodošanu

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa

 

20.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmām

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

21.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašuma uzskaiti

 

22.

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 92, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Saules stariņi”

 

 

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000103014, Balvu ielā 1C k-30 – 931, Daugavpilī, pārdošanu

 

24.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283959, Butļerova ielā 1 k-6 – 109, Daugavpilī, pārdošanu

 

25.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000260107, 18.novembra ielā 370, Daugavpilī, pārdošanu

 

26.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000210663, Senlejas ielā 45, Daugavpilī, pārdošanu

 

27.

Par zemes vienības, kadastra Nr.05000392205, Rožu ielas 6 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

 

28.

Par dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 197G, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.32 nodošanu atsavināšanai

 

 

29.

Par zemes gabala, kadastra apzīmējums 0500 010 0093, nodošanu atsavināšanai

 

30.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

 

31.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 31.maija lēmumā Nr.476 „Par zemes gabala iedalīšanu nomā”

 

32.

Par zemes gabala Raiņa ielā 1, Daugavpilī, domājamo daļu pārdošanu

 

33.

Par dzīvojamās mājas Cēsu ielā, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.4 kadastra numurs 0500 903 3568, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

 

34.

Par zemes vienības, Dravnieku iela 21, Daugavpils, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

 

35.

Par zemes vienības, Puškina ielas 53 rajonā , Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu

 

36

Par zemes vienības, Tērvetes ielas 20 rajonā , Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu