Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils Individuālo sporta veidu skola

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.10.2021, 20:57


Direktore: Anna Titova, t.26793252
apmeklētāju pieņemšana notiek otrdienās 9.00-10.00 un ceturdienās 15.00-16.00
Direktora vietnieks mācību darbā: Aivis Romanovskis, t.29869342
Izglītības metodiķi: Jevgēņija Dedele, t.65421806, Marina Kaminska, t.26469370
Lietvede: Anda Markova, t.65421908
Adrese: Kandavas iela 17a, Daugavpils
E-pasts: disvs@daugavpils.lv 

Skolas rekvizīti:
Daugavpils Individuālo sporta veidu skola
Reģ.Nr. 40900021067
Kandavas iela 17A, Daugavpils, LV-5401, Latvija
Valsts kase
Kods: TRELLV22XXX
Konta Nr. LV74TREL981467800200B

 

Vieglatlētikas nodaļas provizoriskais mācību treniņnodarbību grafiks no 01.10.2021. līdz 31.10.2021.

Biatlona nodaļas provizoriskais mācību treniņnodarbību grafiks no 01.10.2021. līdz 31.10.2021.

Paukošanas nodaļas provizoriskais mācību treniņnodarbību grafiks no 01.10.2021. līdz 31.10.2021.

Smaiļošanas un kanoe airēšanas nodaļas provizoriskais mācību treniņnodarbību grafiks no 01.09.2021. līdz 30.09.2021.

Tenisa nodaļas provizoriskais mācību treniņnodarbību grafiks no 01.10.2021. līdz 31.10.2021.

Ložu šaušanas nodaļas provizoriskais mācību treniņnodarbību grafiks no 01.10.2021. līdz 31.10.2021.

Airēšanas nodaļas provizoriskais mācību treniņnodarbību grafiks no 01.10.2021. līdz 31.10.2021.

Brīvās cīņas nodaļas provizoriskais mācību treniņnodarbību grafiks no 01.10.2021. līdz 31.10.2021.

Svarcelšanas nodaļas provizoriskais mācību treniņnodarbību grafiks no 01.10.2021. līdz 31.10.2021.

Grieķu-romiešu cīņas nodaļas provizoriskais mācību treniņnodarbību grafiks no 01.10.2021. līdz 31.10.2021.

Boksa nodaļas provizoriskais mācību treniņnodarbību grafiks no 01.10.2021. līdz 31.10.2021.

Mācību- treniņnodarbību grafiks stadiona ''Celtnieks'' peldbaseinā

Dokumenti:

Uzņemšanas kontrolnormatīvi SSG grupās

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas

Daugavpils ISVS nolikums

Iekšējās kārtības noteikumi

Kārtība, kādā tiek vērtēti izglītojamā sporta sasniegumi

Izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas noteikumi

Treniņu procesa organizācijas noteikumi COVID-19 infekcijas laikā

Sporta sacensību organizēšanas kārtība

Kārtība par skolas direktora un pedagoga rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo

Izglītojamo sūdzību un ierosinājumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Metodiskās padomes reglaments

Treneru metodisko komisiju reglaments

Ētikas kodekss

Ētikas komisijas nolikums

Personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi (privātuma poltika)

Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos

Drošības tehnikas noteikumi sporta nodarbībās

Iesnieguma veidlapa

Pašnovērtējuma ziņojums

Sporta veidi: