Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils Individuālo sporta veidu skola

Pēdējo reizi informācija atjaunota 01.09.2023, 12:55


Direktora p.i.: Aivis Romanovskis, t.29869342

Direktora vietnieks: Mihails Jenbajevs, t.29175324


apmeklētāju pieņemšana notiek otrdienās 9.00-10.00 un ceturdienās 15.00-16.00
Izglītības metodiķi: Jevgeņija Dedele, t.65421806, mob.t. 26355583, Marina Kaminska, t.26469370
Lietvede: Evita Zeile t.20044003; t.65421908
Adrese: Kandavas iela 17a, Daugavpils
E-pasts: disvs@daugavpils.edu.lv

 

Skolas rekvizīti:
Daugavpils Individuālo sporta veidu skola
Reģ.Nr. 40900021067
Kandavas iela 17A, Daugavpils, LV-5401, Latvija
Valsts kase
Kods: TRELLV22XXX
Konta Nr. LV74TREL981467800200B

  

Dokumenti:

Uzņemšanas kontrolnormatīvi SSG grupās

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas

Daugavpils ISVS nolikums

Iekšējās kārtības noteikumi

Kārtība, kādā tiek vērtēti izglītojamā sporta sasniegumi

Izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas noteikumi

Treniņu procesa organizācijas noteikumi COVID-19 infekcijas laikā

Sporta sacensību organizēšanas kārtība

Kārtība par skolas direktora un pedagoga rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo

Izglītojamo sūdzību un ierosinājumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Metodiskās padomes reglaments

Treneru metodisko komisiju reglaments

Ētikas kodekss

Ētikas komisijas nolikums

Personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi (privātuma poltika)

Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos

Drošības tehnikas noteikumi sporta nodarbībās

Iesnieguma veidlapa

Pašnovērtējuma ziņojums 2020.gads 

Pašnovērtējuma ziņojums 2021.gads

Pašnovērtējuma ziņojums 2022.gads

Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu izglītības ieguvei pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs

Sporta veidi:

Airēšana

Airēšana

Grieķu-romiešu cīņa

Grieķu-romiešu cīņa

Peldēšana

Peldēšana

Svarcelšana

Svarcelšana

Ložu šaušana (pistole)

Ložu šaušana (pistole)

 

 

Bokss

Bokss

 

 

Paukošana (špaga)

Paukošana (špaga)

 

 

Vieglatlētika

Vieglatlētika

 

 

Brīvā cīņa

Brīvā cīņa

 

 

Smaiļošana un kanoe

Smaiļošana un kanoe

 

 

Biatlons

Biatlons