Šobrīd Daugavpilī

COVID-19

Pēdējo reizi informācija atjaunota 10.03.2021, 14:47

COVID-19 krīzes skārto uzņēmumu atbalsts Daugavpilī

 Valsts atbalsts.

Latvijā uz 01.03.2021. Covid-19 radītās krīzes seku pārvarēšanai valsts atbalstu ir saņēmuši vairāk nekā 13 tūkstoši uzņēmumu. Ņemot vērā, ka Latvijā darbojas 186962 uzņēmumi, vidēji valstī ir atbalstīti 6,9% uzņēmumu. Vispieprasītākais valsts atbalsta veids ir dīkstāves pabalsts, kuru saņēma 78% jeb 10193 atbalstīto uzņēmumu. 3577 uzņēmumiem atbalstīta nokavēto nodokļu samaksas atlikšana uz laiku vai arī tika veikta samaksas sadale termiņos, kas ir 1,9%, un 3267 jeb 1,7% uzņēmumi ir saņēmuši subsīdijas darbinieku algu izmaksai.

Kopējais valsts atbalsta apjoms Covid-19 seku mazināšanai sastādīja 173,674 milj. EUR, jeb vidēji 13360 EUR uz vienu atbalstīto uzņēmumu.

Daugavpilī šajā periodā no 2020.gada aprīļa līdz 2021.gada 1. martam uzņēmumi izmantoja sešu dažādu veidu valsts atbalstu. Kopā tika atbalstīti 996 uzņēmumu pieteikumi, no tiem 506 uzņēmumi jeb 10,8% no kopējā aktīvo uzņēmumu skaita, kuri nodarbojas 106 saimnieciskās darbības nozarēs. Kopējais valsts atbalsta apjoms pilsētas eksportējošiem un tūrisma nozares uzņēmumiem sastādīja 731390, EUR jeb 45618, EUR uz vienu atbalstīto uzņēmumu.

 

 

Salīdzinot Daugavpils aktīvo uzņēmumu kopskaitu ar atbalsta saņēmēju skaitu, situācija pilsētā ir sekojoša:

  

Analizējot atbalsta pasākumu struktūru, var secināt, ka tā neatšķiras no kopējās situācijas valstī, 3 pieprasītākie atbalsta veidi Daugavpilī ir dīkstāves pabalsti, algu subsīdijas un granti apgrozāmajiem līdzekļiem, tomēr kopējā atbalstīto uzņēmumu daļa ir lielāka, nekā valstī – 10,8% pret 6,9%.


 

Pašvaldības atbalsts.

 Daugavpils pilsētas pašvaldības sniegtais atbalsts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem kopsummā sastāda  152119,91  EUR, ko ir saņēmuši 22 pilsētas uzņēmumi.

Daugavpils pašvaldības telpu un zemes gabalu nomas maksas atvieglojumi tika piešķirti 25 uzņēmumiem, 4 biedrībām un 4 pašnodarbinātām personām  33720,45 EUR apmērā.

Valsts atbalstam joprojām var pieteikties Valsts ieņēmuma dienestā, kas informē par sniegtā atbalsta pieejamību Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem savā mājas lapā. 

   

Atbalsts ražošanas uzņēmumiem 

Atbalsts tūrisma nozares uzņēmumiem 

Atbalsts ēdināšanas u.c. pakalpojumu nozares uzņēmumiem 

Atbalsts pašnodarbinātājiem

Atbalsts iedzīvotājiem 

Preču piegāde uz mājām

 

 

Valsts ieņēmumu dienests informē par informācijas pieejamību atbalstiem
Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem.

 Atbalsts par dīkstāvi

Pieejams uzņēmējiem, kuru ieņēmumi salīdzinājumā ar 2020. gada augusta, septembra, oktobra vidējiem ieņēmumiem samazinājušies vairāk nekā 20 % apmērā un kuru darbinieki (visi vai daļa) atrodas dīkstāvē. Šis atbalsts pieejams arī pašnodarbinātajiem un patentmaksātājiem, kuru ieņēmumi salīdzinājumā ar 2020. gada augusta, septembra, oktobra vidējiem ieņēmumiem samazinājušies vairāk nekā 20 % apmērā.

 1. Normatīvais akts – Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos”.
 2. VID tīmekļvietnē pieejamā informācija – “Dīkstāves atbalsts uzņēmumiem un to darbiniekiem”, “Atbalsts pašnodarbinātajiem”, “Atbalsts patentmaksas maksātājiem”.
 3. VID tīmekļvietnē pieejamie informatīvie materiāli:

- “Vadlīnijas par atbalsta par dīkstāvi sniegšanas kārtību darba devējiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem”;

- informatīvais materiāls “Kā elektroniski iesniegt dokumentu “Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos” juridiskām personām”;

- informatīvais materiāls “Kā elektroniski iesniegt dokumentu “Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos” pašnodarbinātām un personām, kas maksā patentmaksu”;

- informatīvais materiāls “Kā elektroniski iesniegt dokumentu “Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos” darba devējiem - fiziskām personām”;

- VID tiešsaistes seminārs pašnodarbinātajiem un patentmaksas maksātājiem par dīkstāves atbalstu “Atbildes uz klausītāju jautājumiem”;

- VID tiešsaistes seminārs pašnodarbinātajiem un patentmaksas maksātājiem par dīkstāves atbalstu “Atbildes uz klausītāju jautājumiem(II)”;

- VID tiešsaistes seminārs darba devējiem par dīkstāves atbalstu “Atbildes uz klausītāju jautājumiem”;

- informatīvais materiāls “Darba devēja ziņojuma aizpildīšana, ja saņem atbalstu par dīkstāvi vai atbalstu algu subsīdijai, kas piešķirts par laiku no 2020.gada 9.novembra”.

 1. VID tīmekļvietnē pieejamie semināru materiāli:

- “VID tiešsaistes seminārs darba devējiem par dīkstāves atbalstu un algu subsīdijām”;

- “VID tiešsaistes seminārs pašnodarbinātajiem un patentmaksas maksātājiem par dīkstāves atbalstu”.

 

Atbalsts algu subsīdijai

Pieejams uzņēmējiem, kuru ieņēmumi salīdzinājumā ar 2020. gada augusta, septembra, oktobra vidējiem ieņēmumiem samazinājušies vairāk nekā 20 % apmērā un kuru darbinieki (visi vai daļa) strādā nepilnu darba laiku. Uz atbalsta izmaksas brīdi uzņēmumam nedrīkst būt nodokļu parāds, kas pārsniedz 1000 eiro, ja par to nav noslēgts grafiks.

 1. Normatīvais akts – Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumi Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai
  Covid-19 krīzes apstākļos”
  .
 2. VID tīmekļvietnē pieejamā informācija – “Atbalsts algu subsīdijai nepilna laika darbiniekiem”.
 3. VID tīmekļvietnē pieejamie informatīvie materiāli:

- “Vadlīnijas par atbalsta algu subsīdijai sniegšanas kārtību darba devējiem”;

- informatīvais materiāls “Darba devēja ziņojuma aizpildīšana, ja saņem atbalstu par dīkstāvi vai atbalstu algu subsīdijai, kas piešķirts par laiku no 2020.gada 9.novembra”;

- VID tiešsaistes semināra darba devējiem par dīkstāves atbalstu “Atbildes uz klausītāju jautājumiem”;

- informatīvais materiāls “Kā elektroniski iesniegt dokumentu “Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos” juridiskām personām”;

- informatīvais materiāls “Kā elektroniski iesniegt dokumentu “Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos” darba devējiem - fiziskām personām”.

 1. VID tīmekļvietnē pieejamie semināra materiāli “VID tiešsaistes seminārs darba devējiem par dīkstāves atbalstu un algu subsīdijām”.

 

Atbalsts (grants) apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai

Valsts atbalsta programma, kam varēs pieteikties, tiklīdz Eiropas Komisija būs pieņēmusi lēmumu par atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

 1. Normatīvais akts – Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumi Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”.
 2. VID tīmekļvietnē pieejamā informācija – “Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”.
 3. VID tīmekļvietnē pieejamie informatīvie materiāli:

- “Vadlīnijas MK noteikumu Nr.676 piemērošanai”;

- informatīvais materiāls “Ieteikumi iesnieguma “COVID-19 krīzes skartā uzņēmuma iesniegums atbalsta saņemšanai apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai” aizpildīšanai mikro  uzņēmumiem un pašnodarbinātajām personām”.

 1. VID tīmekļvietnē pieejamie semināru materiāli:

- “Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmai|Seminārs uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem”;

- “Kā pareizi aizpildīt pieteikumu grantiem apgrozāmo līdzekļu kompensēšanai. Saite uz youtube.com tiešraidi:

https://www.youtube.com/watch?v=Ir5-Gey_R28&feature=emb_title


 Atbalsts skaistumkopšanas nozarē

Pieejams pašnodarbinātajiem, patentmaksātājiem, darbiniekiem (gan skaistumkopšanas speciālistiem, gan viņu atbalsta un administrācijas personālam), kas 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī bija nodarbināti pie darba devēja skaistumkopšanas nozarē.

 1. Normatīvais akts – Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos”.
 2. VID tīmekļvietnē pieejamā informācija – “Atbalsts skaistumkopšanas nozarē”.
 3. VID tīmekļvietnē pieejamie informatīvie materiāli:

Vadlīnijas par atbalsta par dīkstāvi sniegšanas kārtību skaistumkopšanas nozarē strādājošām personām”.

 

Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana

 1. Normatīvie akti:

- Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums;

- Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumi Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”;

- likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. panta pirmā daļa un 26. panta vienpadsmitā daļa.

 1. VID tīmekļvietnē pieejamā informācija “Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana” un sadaļa “Nodokļi” – “Noderīgi” – “Termiņpagarinājumi un nodokļu parādi” – “Kārtējo un nokavēto nodokļu maksājumu sadalīšana termiņos”.

 

VID tīmekļvietnē pieejami arī šādi informatīvie materiāli:

- informatīvais materiāls “Darba devēja ziņojuma aizpildīšana, ja saņem atbalstu par dīkstāvi vai atbalstu algu subsīdijai, kas piešķirts par laiku no 2020.gada 9.novembra”;

- metodiskais materiāls “Valsts atbalsta uzrādīšana grāmatvedībā saistībā ar Covid 19”.