Šobrīd Daugavpilī

COVID-19

Pēdējo reizi informācija atjaunota 14.07.2021, 10:12

 

Preču piegāde uz mājām

Nodokļu maksātājiem arī turpmāk (no 01.07.2021) pieejamas jau līdz šim normatīvajos aktos noteiktās iespējas nodokļu samaksas termiņa atlikšanai un pagarināšanai līdz vienam gadam. Plašāka informācija pieejama VID tīmekļa vietnē sadaļā “Nodokļi/Noderīgi/Termiņpagarinājumi un nodokļu parādi/Kārtējo un nokavēto nodokļu maksājumu sadalīšana termiņos”.

 

 

 

COVID-19 krīzes skārto uzņēmumu atbalsts Daugavpilī

 Valsts atbalsts

 

 

Latvijā uz 01.03.2021. Covid-19 radītās krīzes seku pārvarēšanai valsts atbalstu ir saņēmuši vairāk nekā 13 tūkstoši uzņēmumu. Ņemot vērā, ka Latvijā darbojas 186962 uzņēmumi, vidēji valstī ir atbalstīti 6,9% uzņēmumu. Vispieprasītākais valsts atbalsta veids ir dīkstāves pabalsts, kuru saņēma 78% jeb 10193 atbalstīto uzņēmumu. 3577 uzņēmumiem atbalstīta nokavēto nodokļu samaksas atlikšana uz laiku vai arī tika veikta samaksas sadale termiņos, kas ir 1,9%, un 3267 jeb 1,7% uzņēmumi ir saņēmuši subsīdijas darbinieku algu izmaksai.

Kopējais valsts atbalsta apjoms Covid-19 seku mazināšanai sastādīja 173,674 milj. EUR, jeb vidēji 13360 EUR uz vienu atbalstīto uzņēmumu.

Daugavpilī šajā periodā no 2020.gada aprīļa līdz 2021.gada 1. martam uzņēmumi izmantoja sešu dažādu veidu valsts atbalstu. Kopā tika atbalstīti 996 uzņēmumu pieteikumi, no tiem 506 uzņēmumi jeb 10,8% no kopējā aktīvo uzņēmumu skaita, kuri nodarbojas 106 saimnieciskās darbības nozarēs. Kopējais valsts atbalsta apjoms pilsētas eksportējošiem un tūrisma nozares uzņēmumiem sastādīja 731390, EUR jeb 45618, EUR uz vienu atbalstīto uzņēmumu.

 

 

Salīdzinot Daugavpils aktīvo uzņēmumu kopskaitu ar atbalsta saņēmēju skaitu, situācija pilsētā ir sekojoša:

  

Analizējot atbalsta pasākumu struktūru, var secināt, ka tā neatšķiras no kopējās situācijas valstī, 3 pieprasītākie atbalsta veidi Daugavpilī ir dīkstāves pabalsti, algu subsīdijas un granti apgrozāmajiem līdzekļiem, tomēr kopējā atbalstīto uzņēmumu daļa ir lielāka, nekā valstī – 10,8% pret 6,9%.


 

Pašvaldības atbalsts.

 Daugavpils pilsētas pašvaldības sniegtais atbalsts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem kopsummā sastāda  152119,91  EUR, ko ir saņēmuši 22 pilsētas uzņēmumi.

Daugavpils pašvaldības telpu un zemes gabalu nomas maksas atvieglojumi tika piešķirti 25 uzņēmumiem, 4 biedrībām un 4 pašnodarbinātām personām  33720,45 EUR apmērā.

Valsts atbalstam joprojām var pieteikties Valsts ieņēmuma dienestā, kas informē par sniegtā atbalsta pieejamību Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem savā mājas lapā.