Šobrīd Daugavpilī

24.februarī iedzīvotāji tiek aicināti iepazīties un apspriest jauno pilsētas teritorijas plānojumu Pilsētas ziņas

948

12. februārī publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai nodota Daugavpils teritorijas plānojuma 3. redakcija un Vides pārskata projekts. Iepazīties ar to un iesniegt priekšlikumus iedzīvotāji un organizācijas varēs līdz šī gada 4. martam. Bet 24. februārī plkst.17:00 Domes Konferenču zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī) notiks Sabiedrības līdzdalības pasākums, kurā būs iespējams uzdot visus interesējošus jautājumus.

Teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Pašreizējais plānojums darbojas kopš 2006. gada. Kopš tā laika ir stājušies spēkā jauni MK noteikumi, līdz ar ko bija jāpārskata arī pilsētas teritorijas galvenie izmantošanas un papildizmantošanas veidi, kas jaunajā redakcija ir plašāki: piemēram, mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā būs iespējams būvēt biroja ēkas, tūrisma un atpūtas, kultūras un zinātnes, veselības aizsardzības un citas iestādes. Ir arī virkne citu jauninājumu, kas detalizēti izklāstīti plānojuma projektā.

Iepriekšējo redakciju apspriešanas laikā no iedzīvotājiem un institūcijām bija saņemta virkne ierosinājumu, kas bija ņemti vērā, izstrādājot 3. redakciju.  Viens no būtiskākiem ierobežojumiem, kas iekļauts plānojuma aktuālajā redakcijā, ir aizliegums būvēt, novietot, uzstādīt un darbināt bīstamo atkritumu, sadzīves atkritumu vai no atkritumiem iegūtā kurināmā sadedzināšanas iekārtas Daugavpils pilsētā. Izņēmums ir likumīgi uzstādītās šāda veida iekārtas, kas jau darbojas, piemēram, Daugavpils Reģionālajā slimnīcā: šīs iekārtas, kas ar savu darbību nerada nekādas briesmas apkārtējai videi un iedzīvotājiem, turpinās darboties, nepārsniedzot atļauto jaudu.

Ar pilsētas domes lēmumu Daugavpils teritoriālā plānojuma projektā ir iekļauts arī labojums, kas būtiski ierobežo azartspēļu organizēšanas vietu darbību pašvaldības teritorijā.

Ar Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas 3.0. un vides pārskata projekta materiāliem publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācija portālā geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis), vai Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā sadaļā Publiskā/sabiedriskā apspriešana (https://www.daugavpils.lv/pilseta/par-daugavpili/publiska-sabiedriska-apspriesana/), kā arī darba dienās Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 3.stāvā.

Priekšlikumus publiskās apspriešanas laikā var iesniegt Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācija portālā – geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis), kā arī rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Domes informācijas birojā (Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī) un Domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentā (Raiņa ielā 28, Daugavpilī) vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu priekšlikumu, sūtot uz e-pasta adresēm: info@daugavpils.lvppdep@daugavpils.lvbirojs@rp.lv.

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

Kopīgot šo videoklipu:
Ievietot video Jūsu vietnē (HTML – kods)
Videoklipa izmēri: