Šobrīd Daugavpilī

Pašvaldība informē par siltumenerģijas tarifiem un atbalsta iespējām iedzīvotājiem Pilsētas ziņas

865
Pašvaldība informē par siltumenerģijas tarifiem un atbalsta iespējām iedzīvotājiem

Vidējā gaisa temperatūra Daugavpilī 2021.gada decembrī bija zemāka nekā novembrī, kas ietekmēja siltumenerģijas patēriņu un, attiecīgi, rēķinu par apkuri summas. Pašvaldība skaidro, kādas atbalsta iespējas pieejamas iedzīvotājiem, lai mazinātu finansiālo slogu, veicot komunālos maksājumus.

Nemainīgs tarifs, mainīgi rēķini

Neskatoties uz to, ka 2021. gada novembrī, decembrī un 2022. gada janvārī apkures tarifs saglabājas nemainīgs - 56,96 EUR/MWh, Daugavpils iedzīvotāji saņēma rēķinus, kur apkures maksa par decembri ir lielāka nekā par novembri. Šāda situācija veidojās saistībā ar to, ka vidējā gaisa temperatūra novembrī bija +3℃, bet decembrī vidējā gaisa temperatūra noslīdēja līdz -4,5℃. Līdz ar to decembrī apkurei tika patērētā siltumenerģija sasniedza 64243,11364 MWh, kas ir vairāk nekā novembrī.

Atgādinām, ka 80% no siltumenerģijas tarifa  veido maksa par energoresursiem –  kurināmais, iepirktā siltumenerģija, elektroenerģija, ūdens. Savukārt 20% sastāda PAS „Daugavpils siltumtīkli" izmaksas, ražojot un piegādājot siltumenerģiju.

Visās ēkās, kurām siltumenerģiju piegādā pašvaldības PAS "Daugavpils siltumtīkli", saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”, norēķinus starp piegādātāju un lietotāju par piegādāto siltumenerģiju veic, pamatojoties uz siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem, un atbilstoši tarifiem, kas apstiprināti un publicēti saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un Enerģētikas likumu.

Katra mēneša beigās apsaimniekotājs nolasa ēkas siltumenerģijas skaitītāju rādījumus un, kopā ar datiem par izlietotā karstā ūdens daudzumu ēkā, līgumā noteiktajā kārtībā, iesniedz PAS "Daugavpils siltumtīkli". Vadoties no izlietotā karstā ūdens daudzuma tiek aprēķināts siltumenerģijas daudzums karstā ūdens sagatavošanai, un sadalīts proporcionāli izlietotajam karstā ūdens daudzumam dzīvokļos un nedzīvojamajās telpās.

Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek aprēķināts no kopējā izlietotās siltumenerģijas daudzuma atņemot siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens sagatavošanai. Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek dalīts proporcionāli ēkas dzīvokļu un nedzīvojamo telpu platībai. Izlietotās siltumenerģijas daudzums atkarīgs no vidējās gaisa temperatūras apkures periodā – jo zemāka vidējā gaisa temperatūra, jo liekāks siltumenerģijas patēriņš.

 

Jaunā šķeldas katlu māja ļaus palēnināt tarifu kāpumu

Aizvadītajā nedēļā ekspluatācijā tika nodota jaunā šķeldas katlumāja TEC-3 teritorijā. Katlu māja, arī testēšanas rezultātā, ir devusi ievērojamu pienesumu kopējā PAS “Daugavpils siltumtīkli”  siltumenerģijas ražošanā. Ņemot vērā dabasgāzes izmaksas un šķeldas kurināmā izmaksu būtisko starpību, jaunā šķeldas katlu māja ir sniegusi ekonomiju vairāk kā 3,5 miljonu eiro  apmērā.

Jaunās šķeldas katlumājas nodošana ekspluatācijā neļaus pieaugt PAS “Daugavpils siltumtīkli” apkures tarifam līdz 153,52 eiro, kā tas tika aprēķināts 2021. gada decembra nogalē. Pēc sarunām ar Sabiedrisko Pakalpojumu regulēšanas komisiju, uzņēmumam izdevās vienoties par jaunās TEC-3 šķeldas katlu mājas saražoto jaudu iekļaušanu februāra apkures tarifā. Līdz ar to tarifa pieaugums būtiski samazināsies.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts

Daugavpilī deklarētās personas, kas nonākušas sarežģītā materiālā situācijā, var saņemt pašvaldības atbalstu ar mājokļa uzturēšanu saistīto izdevumu segšanai.

Mājokļa pabalsta apmērs visā valstī tiek noteikts, izmantojot vienotu pieeju (formulu). Šajā formulā tiek ņemts vērā valsts noteiktā garantētā minimālā ienākuma līmenis (109 eiro pirmajai vai vienīgai personai mājsaimniecībā un 76 eiro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā), ar mājokļa izmantošanu saistītās faktiskās izmaksas, un mājsaimniecības faktiskie ienākumi, līdz ar to, mājokļa pabalsta apmērs katru mēnesi var mainīties. Mājokļa pabalsts tiek piešķirts saskaņā ar trūcīgas vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusa esamību, statusu derīguma laikā. Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā, bet maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis, ir 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Mājokļa pabalstu var saņemt arī bez trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa, bet ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšana notiek tāpat kā ar statusu. Jebkurā gadījumā ir jāiesniedz dokumenti iztikas deklarācijas aizpildīšanai.

Mājokļa pabalsta aprēķināšanai Dienesta klientiem katru mēnesi statusa periodā līdz mēneša 25. datumam  jāiesniedz Sociālajā dienestā šādi dokumenti:

 1. Īres līguma kopiju (ja dzīvojamā telpa tiek īrēta un ja īres līgums nav iesniegts SD) un rēķins par īres maksu
 2. Par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu: 
 • Rēķinu par apsaimniekošanu,
 • Rēķinu par siltumapgādi (A/S “Daugavpils siltumtīkli” rēķinus nav jāiesniedz),
 • Rēķinu par karstā ūdens nodrošināšanu (ja tas nav iekļauts siltumapgādes rēķinā),
 • Rēķinu par ūdens nodrošināšanu, kanalizācijas vai asenizāciju,
 • Rēķinu par elektroenerģiju,
 • Rēķinu par dabasgāzi vai gāzes balonu,
 • Rēķinu par sadzīves atkritumu apsaimniekošana (ja tas nav iekļauts īres maksā vai apsaimniekošanā),
 • Rēķinu par TV, interneta un telefona lietošanas pakalpojumiem,
 • Rēķinu par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju,
 • Rēķinu/pavadzīmi par malkas vai ogļu iegādi.

Laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. maijam, aprēķinot mājokļa pabalsta apmēru atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, personai ar invaliditāti un mājsaimniecībai, kuras sastāvā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summai piemēro koeficientu 2 vai 2,5, kas paredz lielāku klientu skaitu, kas var saņemt mājokļa pabalstu.

            Tā kā laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. maijam atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, personai ar invaliditāti un mājsaimniecībai, kuras sastāvā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, ir iespēja saņemt lielāku mājokļa pabalstu, Sociālais Dienests lūdz iesniegt iesniegumu, rēķinus un citus dokumentus cietā kurināmā saņemšanai līdz 2022. gada 31. martam.

Mājokļa pabalsts tiek izmaksāts pakalpojuma sniedzējam vai kā izdevumu kompensācija klientam uz kontu. Pabalsts tiek pārskaitīts tam pakalpojumu sniedzējam, no kura tika iesniegti rēķini.

 

Sociālais dienests aicina neveidot rindas un iesniegt dokumentus attālināti:

 • ar  e-adresi
 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
 • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
 • nosūtot pa pastu.

Rēķinus katru dienu var iemest pasta kastītēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, kā arī rēķinus var sūtīt elektroniski uz e-pastu rekini@socd.lv 

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966,  22814696 (BITE tīkls)

Tālrunis saziņai, lai uzzinātu informāciju par komunālo pakalpojumu apmaksu (dzīvokļa pabalsts): 654-49908

Tālrunis saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Vienības ielā 8 (17., 15. kab.): 654 28668, 654 40919

 

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

 

Par valsts atbalstu eletroenerģijas apmaksai

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Komunikācijas nodaļa.