Šobrīd Daugavpilī

Parakstīta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0/17/I/028 “Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” īstenošanu Pilsētas ziņas

488
Parakstīta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0/17/I/028  “Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” īstenošanu

Š.g. 02.augustā starp Daugavpils pilsētas domi un Centrālās un finanšu līgumu aģentūru tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0/17/I/028  “Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” īstenošanu.

Projekts tiks īstenots 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “ Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām 1. kārta”  ietvaros.

            Projekta “Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” mērķis ir Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu privāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot pilsētas teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta  īstenošanas rezultātā, tiks veiktas:

  • Spaļu ielas pārbūve posmā no Smilškalna ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000070506, Daugavpilī, ar nepieciešamajiem inženiertīkliem;
  • Mendeļejeva ielas pārbūve posmā no Višķu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 0500 007 1614 un ceļa posma pārbūve no Mendeļejeva ielas līdz Ziemeļu industriālās zonas 1. kārtas izbūves robežai, Daugavpilī, ar nepieciešamajiem inženiertīkliem;
  • Spaļu ielas pārbūve posmā no Slāvu ielas līdz Smilškalna ielai un piebraucamā ceļa pārbūve no Spaļu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000071213, Daugavpilī;
  • Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izveidošanai un infrastruktūras izveide Mendeļejeva ielas rajonā, Daugavpilī.

Projekta kopējās izmaksas 8 263 519,71 EUR,  no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 8 224 192,83 EUR, t.sk. ERAF 6 078 868.46 EUR, valsts budžeta dotācija 311 430.04 EUR, Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums 726 670.10 EUR un priekšfinansējums privātajam finansējumam 1 107 224.23 EUR.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļa