Šobrīd Daugavpilī

Parakstīta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/003 “Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai” realizāciju. Pilsētas ziņas

224
Parakstīta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/003 “Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai” realizāciju.

2019. gada 1.septembrī starp Daugavpils pilsētas domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) tika noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.9.3.1.1/19/I/003 “Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai” realizāciju.

Projekts tiks īstenots atbilstoši darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" prasībām.

Projekta mērķis ir sekmēt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi un attīstību Daugavpils pilsētas pašvaldībā saskaņā ar Latgales Plānošanas Reģiona deinstitucionalizācijas plānu.

Projekta galvenās aktivitātes:

  1. Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumu klāsta paplašināšana: specializēto darbnīcu izveide un centra teritorijas labiekārtošana vides pieejamības nodrošināšanai.
  2. Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra izveide, kurā tiks sniegti: Dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, „Atelpas brīža” un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.
  3. Bērnu nama – patversmes telpu pārbūve ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma “3 x 8” nodrošināšanai ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.
  4. Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma ārpusģimenes aprūpē esošiem jauniešiem “Jauniešu māja” infrastruktūras izveide.
  5. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem „Grupu māja (dzīvoklis)” infrastruktūras pielāgošana.

Projekta rezultātā pēc attiecīgās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides:

  • 39 personas ar GRT, turpmāk varēs saņemt jaunus vai saskaņā ar projekta ietvaros izstrādātajiem individuālajiem atbalsta plāniem papildinošus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus,
  • 20 bērni un 10 jaunieši saņems ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu,
  • 46 bērni ar funkcionālajiem traucējumiem un arī bērnu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes varēs saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus SAM 9.2.2.1 pasākuma „Deinstitucionalizācija” ietvaros, saskaņā ar 2018.gada 25.jūlijā apstiprināto Latgales Plānošanas Reģiona deinstitucionalizācijas plānu.

Projekta īstenošanas ilgums ir 24 mēneši no vienošanās parakstīšanas dienas.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 1 745 357,04, no tām:

Attiecināmās: EUR 1 745 357,04

ERAF līdzekļi 63,16%: EUR 1 028 977,70

Valsts budžeta dotācija 3,34%: EUR 58 361,67

Pašvaldības finansējums 33,5%: EUR 584 608,27

Cits publiskais finansējums 4,21%: EUR 73 409,40 - snieguma rezerves priekšfinansējums.

 

Informāciju sagatavoja: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļa