Šobrīd Daugavpilī

CETURTĀ STARPTAUTISKĀ SOLID PROJEKTA TIKŠANĀS BULGĀRIJĀ Pilsētas ziņas

305
CETURTĀ STARPTAUTISKĀ SOLID PROJEKTA TIKŠANĀS BULGĀRIJĀ

Ceturtā starptautiskā tikšanās - „Solidarity: Focus on the local perspective” – „Solidaritāte: fokuss uz vietējo perspektīvu” notika no 11. līdz 14. jūnijam Veliko Tarnovā (Bulgārijā), kurā pulcējās 12 valstu pilsētas, reģioni un pilsoniskās sabiedrības grupas, tai skaitā arī pārstāvji no Daugavpils.

Projekts ir līdzfinansēts no Eiropa pilsoņiem programmas ar mērķi  dot iespēju dalībniekiem sociāli iesaistīties Eiropas solidaritātes un sadarbības labā. SOLID tīkls sastāv no 13 pilsētām, reģioniem un organizācijām no visas Eiropas Savienības, FYROM un Serbijas.

Sanāksmē partneri tika informēti par projekta norisi un turpmākajām aktivitātēm. Notika aktīvas diskusijas par aktuālām tēmām projekta kontekstā (Valsts pārvaldes starpkultūru kompetenču jautājums, globālās politikas ietekme no vietējo kopienu puses, Eiropas programma migrācijas jomā kā arī ES pamat tiesību harta), dodot katram dalībniekam iespēju izteikt savu viedokli.

Bija iespēja arī aktīvi iesaistīties darba grupu aktivitātēs, lai labāk izprastu solidaritātes būtību projekta ietvaros, izrunājot Solidaritātes rokasgrāmatas 2020 koncepciju. 

Nākamā un noslēdzošā projekta partneru tikšanās ir plānota š.g. oktobrī Žetē (Beļģijā).

Vairāk informācijas par projektu, lasiet šeit: https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/projekti/realizacija-esosie-projekti/starptautiskie-projekti/vietejas-tikls-solid

 

Projekta koordinatore p.i. – Ivonna Orlova

ivonna.orlova@daugavpils.lv