Šobrīd Daugavpilī

Atgādinām namīpašniekiem par nepieciešamību ievērot decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanas un apsaimniekošanas prasības Pilsētas ziņas

275
Atgādinām namīpašniekiem par nepieciešamību ievērot decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanas un apsaimniekošanas prasības

Šī gada nogalē un nākamā gada sākumā projekta LIFE GoodWater dalībnieki organizē kampaņu “ Lai tīri ūdeņi tavā glāzē” Latvijas iedzīvotājiem, lai pievērstu sabiedrības uzmanību sadzīves notekūdeņu radītajam piesārņojumam un mudinātu privātmāju saimniekus izmantot iespēju pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai (CKS) vai atbildīgi uzturēt individuālās, jeb decentralizācijas kanalizācijas sistēmas (DKS).

Kampaņas ietvaros paredzētas informatīvas aktivitātes gan sociālajos tīklos, gan klātienes semināru rīkošana piecās Latvijas pilsētās, pirmais no kuriem notika Daugavpilī.

IZZIŅAI: Pēdējās desmitgadēs iedzīvotāju ērtībai un vides aizsardzības prasību ievērošanai Daugavpilī  ir veikti lieli kapitālieguldījumi centralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanā, paplašinot centralizētus kanalizācijas tīklus un modernizējot notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Pašlaik Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā centralizētie kanalizācijas pakalpojumi ir pieejami jau 92% pilsētas iedzīvotājiem, 85 % no kuriem šo iespēju jau izmantojuši, t.sk. piedaloties pašvaldības līdzfinansējuma programmā  un izpildot pieslēguma kārtību. Tomēr Daugavpilī vēl ir apkaimju rajoni  un ielas, kur šie centralizētie pakalpojumi pagaidām nav pieejami vai netiek izmantoti, jo īpašnieki vēl šaubās par centralizētā pieslēguma nepieciešamību  un ieguvumiem no tas ierīkošanas.

DKS īpašniekiem bija iespēja iegūt plašāku informāciju par veiktiem pētījumiem par ūdens kvalitāti vietās, kur ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas (papildus ūdenstilpju un augsnes piesārņojumam, daļā apsekoto aku ūdens arī satur cilvēkiem bīstamas baktērijas pazemes ūdeņu piesārņojuma dēļ un tā lietošana bez apstrādes nav rekomendējama). Tika apsvērtas arī CKS izmantošanas neapšaubāmas priekšrocības:  īpašniekiem nav jādomā par sistēmas apkopi, notekūdeņu izvešanu, piesārņojuma kontroli,  atbilstību normatīvajiem aktiem utt.. Papildus tām, nozīmīgi paaugstinās nekustamā īpašuma vērtība un ilgtermiņā samazinās izdevumi par pilnvērtīgu notekūdeņu apsaimniekošanu.

Savukārt, VARAM (Vides aizsardzības un reģionālo attīstības ministrija) pārstāvji īpašu uzmanību pievērsa decentralizēto kanalizācijas sistēmu izmantošanas jautājumiem:  tās īpašnieku  pienākumiem ekspluatācijas laikā un atbildību par neattīrīto sadzīves ūdens novadīšanu vidē.

Šajā sakarā nenāk par ļaunu atgādināt, ka pirms kāda laika visiem Daugavpils pilsētas namīpašniekiem tika nogādāts informatīvais paziņojums ar aicinājumu sakārtot savā īpašumā esošās DKS atbilstoši noteikumu prasībām (Ūdenssaimniecības pakalpojuma likums; LR MK noteikumi Nr.384 un Daugavpils pilsētas domes Saistošie noteikumi Nr. 14)   un līdz 2021.gada 31.decembrim reģistrēt to pašvaldībā (Reģistra izveidi un uzturēšanu mūsu pilsētā veic SIA “Daugavpils ūdens”) vai  līdz 2023. gada 31. decembrim izveidot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai  (jā īpašuma atrašanas vietā ir izbūvēti pilsētas kanalizācijas tīkli).

PALDIES TIEM, KAS TO IR  IZDARĪJUŠI UN IEVĒRO NOTEIKTOS NOTEIKUMUS.

Visos pārējos gadījumos uzskatāms, ka īpašnieks pārkāpa likumdošanas normas un par to ir paredzēta administratīvā atbildība (SN Nr.14/2019 p.251).

Jāņem vērā, ka administratīvais sods neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas. Turklāt VARAM, izpētot situāciju un konstatējot vairākus pārkāpumus, izstrādāja Vadlīnijas pašvaldībām un gatavojas ieviest visstingrākās prasības DKS reģistrēšanas, uzraudzības un kontroles noteikumos arī valsts mērogā.

Lai turpmāk netiktu sauktiem pie atbildības par likuma pārkāpumiem, iesakām namīpašniekiem rūpīgi izpētīt un izpildīt pašreizējos decentralizēto kanalizācijas sistēmu ierīkošanas, reģistrācijas un  ekspluatācijas noteikumus.

Kas jāzina un jāveic namīpašniekiem, lai  tiktu ievērotas likuma prasības?

Vispirms reģistrēt  decentralizēto kanalizācijas sistēmu Reģistrā.

Lai to izdarīt  DKS īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir jāaizpilda un jāiesniedz SIA “Daugavpils ūdens”  iesniegums (klātienes vizītes laikā , nosūtot pa pastu uz Ūdensvada  ielā 3, Daugavpils, LV-5401 vai  ar drošu elektronisko parakstu uz kontakti@daugavpils.udens.lv) , kuram   jāpievieno:

  • nekustamā īpašuma piederību apliecinošs dokuments,
  • nekustamā īpašuma zemes robežas plāns,
  • izziņa par deklarēto iedzīvotāju skaitu,
  • esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehniskā dokumentācija (ja ir pieejama).

Lai nepieļautu savākto notekūdeņu noplūšanu, iztecēšanu vai iesūkšanos grunts slāņos un nerādītu draudus cilvēku veselībai un videi, DKS īpašniekiem jānodrošina arī to atbildīga apsaimniekošana un regulāra iztukšošana atbilstoši noteiktam izviešanas biežumam  (veicot remontu, tehnisko apkopi  un nodrošinot tajās savākto notekūdeņu un nosēdumu regulāru nodošanu Daugavpils pašvaldībā reģistrētiem asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem , vismaz divus gadus saglabājot asenizatora pakalpojuma saņemšanas darījuma apliecinošus dokumentus).

Namīpašniekam 1 mēneša laikā jāinformē SIA “Daugavpils ūdens” par izmainām izmantoto DKS veidā vai īpašumā deklarēto cilvēku skaitā, lai kontrolējošām institūcijām nerastos aizdomas par ekspluatācijas noteikumu pārkāpumiem (piemēram, ka netiek nodrošināts sistēmas hermētiskums vai tika izmantoti nereģistrēto asenizatoru pakalpojumi utt.).

Detalizētu informāciju par kanalizācijas sistēmu izmantošanas noteikumiem Daugavpils pilsētā var aplūkot www.daugavpils.udens.lv, kā arī saņemt SIA “Daugavpils ūdens” Klientu apkalpošanas centrā (Ūdensvada 3, Daugavpilī), tālr. 654 21568, 654 24761, 62103020; e-pasts klientu.nodala@daugavpils.udens.lv

Papildinformācija par projektu -  www.goodwater.lv  vai  www.facebook.com/LIFEGoodWaterIP

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!