Šobrīd Daugavpilī

Informācijas diena Valsts ģimnāzijā Izglītības ziņas

473
Informācijas diena Valsts ģimnāzijā

Daugavpils Valsts ģimnāzija  aicina pilsētas un novada 9.klašu skolēnus un viņu vecākus uz Informācijas dienu, kas notiks 06.03.2019. (plkst.14:30 – tikšanās ar skolēniem, plkst.17:30 – tikšanās ar skolēnu vecākiem) Parādes ielā 1, Daugavpilī.

Daugavpils Valsts ģimnāzija ir reģionāla izglītības iestāde, kura Latgales novada skolēniem piedāvā efektīvu, kvalitatīvu, konkurētspējīgu un mūsdienīgu vidējo izglītību. Skolai ir stabilas tradīcijas, tā ir atvērta jaunām idejām.

Daugavpils Valsts ģimnāzija piedāvā Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu un Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabzinību un tehnikas virziena programmu ar divām apakšprogrammām – matemātikas un lingvotehnisko. Skola nodrošina konkurētspējīgu zinātniski pētniecisko darbību un  DSD (Deutsches Sprachdiplom) programmas īstenošanu. Skolēniem ir iespēja iegūt starptautiski atzītu vācu valodas prasmes (B2/C1 līmeni) apliecinošu sertifikātu, kas ļauj uzsākt studijas jebkurā vāciski runājošā valstī.

Ģimnāzijai ir dienesta viesnīca.

Plašāku informāciju par uzņemšanas noteikumiem, izglītības programmām, interešu pulciņiem, starptautiskajiem projektiem varēs uzzzināt, viesojoties ģimnāzijā!

Kopā mēs varam vairāk! Uz tikšanos!

Sandra Rutkovska

direktores vietniece audzināšanas jomā

www.daugrc.edu.lv

kontaktt.29499771