Šobrīd Daugavpilī

DS/2022/12KF, Būvdarbu veikšana būvprojekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai

Pēdējo reizi informācija atjaunota 24.11.2022, 16:20
Identifikācijas numurs:
DS/2022/12KF
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi
Pasūtītājs:
Daugavpils siltumtīkli

Sludinājums iepirkuma procedūrā

2022.gada 24.novembrī

 

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr. 41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533,  e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludinātā iepirkuma „Būvdarbu veikšana būvprojekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” nolikumā, kā arī Tāmes Nr. 1.1. kopsavilkumā, Tāmē Nr. 1.1. (lokālajā tāmē Nr. 4), Tāmē Nr. 1.2. (lokālajā tāmē Nr. 4) un Tāmē Nr. 2. (lokālajā tāmē Nr. 4) veikti grozījumi. Visas iepirkuma dokumentācijā veiktās izmaiņas ir slīprakstā un ir atzīmētas violetā krāsā. Iepirkuma dokumentācija ar veiktajiem grozījumiem pieejama Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv un pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” mājaslapā www.dsiltumtikli.lv.

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2023.gada 4.janvāra plkst. 10:00.

 

Kontaktpersonas:

 • jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” vadošais siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis, 26674529,  e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv;
 • jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tel. 654 07543, 26673754.

**************************************************

Sludinājums iepirkuma procedūrā

2022.gada 28.oktobrī

 

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr. 41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533,  e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, izsludinātajā iepirkumā „Būvdarbu veikšana būvprojekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2022.gada 15.decembra plkst. 10:00, sakarā ar ko iepirkuma nolikumā veikti attiecīgie grozījumi. Visas nolikumā veiktās izmaiņas ir slīprakstā.

 

Kontaktpersonas:

 • jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” vadošais siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis, 26674529, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv;
 • jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tel. 654 07543, 26673754.

*************************************************

Atbilde uz pretendenta jautājumu

27.10.2022.

 

Jautājums:

Ievērojot to, ka starp Iepirkuma nolikuma 4.pielikumā norādīto un iepirkumam pievienotajās tāmēs norādīto ir neskaidrības, lūgums skaidrot, kas veiks nekustīgo un slīdošo balstu piegādi iepirkuma ietvaros? 

Atbilde uz jautājumu:

Visi iepirkuma dokumentācijā paredzētie būvdarbu izpildei nepieciešamie būvizstrādājumi, kuri nav norādīti kā tādi, kurus piegādā Pasūtītājs, ir jāiegādājas Būvdarbu veicējam, tādējādi  nekustīgo un slīdošo balstu piegādi iepirkuma ietvaros veiks Būvdarbu veicējs.

 

*********************************************************

Atbildes uz pretnedenta jautājumiem

25.10.2022.

 

1.jautājums:

Lūgums sniegt informāciju par būvizstrādājumu, kuri tiks piegādāti būvdarbu veikšanai iepirkumā, ražotāju, lai būtu iespējams veikt precīzu Finanšu piedāvājuma aprēķinu un noteikt piedāvājuma summu?

Atbilde uz 1.jautājumu:

Būvizstrādājumu, kuri tiks piegādāti būvdarbu veikšanai iepirkumā, ražotājs būs zināms tikai pēc lēmuma par rezultātiem atklātajā konkursā „Būvizstrādājumu piegāde būvprojekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam(9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai”, ID Nr. DS/2022/11KF,  pieņemšanas un apstiprināšanas. Iepriekšminētā iemesla dēļ iepirkuma „Būvdarbu veikšana būvprojekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” nolikumā tiks veikti grozījumi un tiks pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz uzvarētāja atklātajā konkursā „Būvizstrādājumu piegāde būvprojekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam(9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai”, ID Nr. DS/2022/11KF, noteikšanai.

 

2.jautājums:

Lūgums sniegt informāciju par to, kādā veidā teritorija iepirkuma 1.2.kārtas ietvaros posmā no PL33 līdz PL32, kurā tiks veikti būvdarbi, tiks atbrīvota no tur esošiem gumijas izstrādājumu atkritumiem, lai būtu iespējams veikt siltumtrases izbūves darbus minētajā posmā, un vai tas tiks izdarīts līdz būvdarbu sākumam?  

Atbilde uz 2.jautājumu:

Teritorija Iepirkuma 1.2.kārtas ietvaros posmā no PL33 līdz PL32 tiks atbrīvota no tur esošajiem gumijas izstrādājumu atkritumiem līdz būvdarbu sākumam un to veiks zemes, kurā atrodas gumijas izstrādājumu atkritumi, īpašnieks.

********************************

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr. 41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533,  e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas ietvaros, izsludina iepirkumu „Būvdarbu veikšana būvprojekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai”.

 

 1. Iepirkuma priekšmets - Būvdarbu veikšana būvprojekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai (1.daļa - „Būvdarbu veikšana būvprojekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” kārta 1.1.; 2.daļa - „Būvdarbu veikšana būvprojekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” kārta 1.2.; 3.daļa - „Būvdarbu veikšana būvprojekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” kārta 2.; 4.daļa - „Būvdarbu veikšana būvprojekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” kārta 3.).
 2. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2022/12KF.
 3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv un uzņēmuma mājaslapā dsiltumtikli.lv.
 4. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski (e-pasta adrese: komisija@dsiltumtikli.lv), atsūtīt pa pastu (adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401) vai iesniegt personīgi pašvaldības akciju sabiedrībā „Daugavpils siltumtīkli” 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, atstājot piedāvājumu speciālā pastkastē, kas atrodas pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” telpā, vai sekretariātā, 9.kabinetā darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums – no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00, pārtraukums – no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00, līdz 2022.gada 31.oktobra plkst.10.00. Piedāvājums pa pastu vai personīgi jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi: Iepirkums „Būvdarbu veikšana būvprojekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” (1.daļa - „Būvdarbu veikšana būvprojekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” kārta 1.1. un/vai 2.daļa - „Būvdarbu veikšana būvprojekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” kārta 1.2. un/vai 3.daļa - „Būvdarbu veikšana būvprojekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” kārta 2. un/vai 4.daļa - „Būvdarbu veikšana būvprojekta „Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijai” kārta 3.), neatvērt līdz 2022.gada 31.oktobra plkst. 10:00.
 5. Kontaktpersonas:
 • jautājumos par tehniskās specifikācijas prasībām - PAS „Daugavpils siltumtīkli” vadošais siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis, 26674529, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv;
 • jautājumos par iepirkuma nolikumu - PAS „Daugavpils siltumtīkli” iepirkumu speciāliste, tel. 654 07543, 26673754.