Sociālie pakalpojumi (sociālā aizsardzība, pabalsti)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 17.09.2018, 00:37

Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes publiskie pakalpojumi Publisko pakalpojumu katalogā www.latvija.lv

"Drošības poga" pakalpojumi

"Drošības poga" pakalpojums nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī, ja tehniski ir iespējams nodrošināt "Drošības poga" pakalpojumu.

Aprūpe mājās

Sociālās aprūpes pakalpojumu personas dzīvesvietā nodrošina Pārvaldes Aprūpes mājās birojs. Aprūpes mājās pakalpojumu dienas laikā nodrošina pensijas vecuma personām, personām, kurām noteikta invaliditāte vai citām personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus pamatvajadzību apmierināšanai vai veikt savu personisko aprūpi.

Atbalsts jubilejās

Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 150 euro apmērā jubilejā ir personām, kuras ir sasniegušas 100 gadu vecumu. Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 15 euro apmērā jubilejā ir personām, kuras ir sasniegušas 70, 80 un 90 gadu vecumu. Atbalstu var pieprasīt pusgada laikā pēc jubilejas.

Atbalsts adoptētājam

Atbalstu adoptētā bērna uztura izdevumu segšanai, papildus valsts noteiktajam pabalstam, ir tiesīgs saņemt adoptētājs, kuram saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu līdz adopcijas apstiprināšanai aprūpē nodots nepilngadīgs bērns. Materiālā atbalsta apmērs ir 5 euro dienā.

Atbalsts ar tuberkulozi slimām personām

Atbalsta mērķis ir sniegt materiālu atbalstu ar tuberkulozi slimām personām ārstniecības kursa laikā. Ar tuberkulozi slimas personas ārstniecības kursa laikā ir tiesīgas saņemt atbalsta veidus.

Atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā

Atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā ir vienreiz izmaksājams atbalsts jaundzimušā pamatvajadzību apmierināšanai, ko izmaksā papildus valsts noteiktajam pabalstam.

Atbalsts citiem ar veselības aprūpi saistītiem mērķiem

Atbalstus ir tiesīgas saņemt personas (ģimenes).

Atbalsts dzīvojamās telpas remonta izdevumu segšanai

Vienreizējs atbalsts dzīvojamās telpas remontam ir paredzēts Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas remontam, kas likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajā kārtībā piešķirta personai lietošanā pēc tekošā gada 1.janvāra.

Atbalsts Jaungada svētkos

Vienreizējs atbalsts Jaungada svētkos tiek piešķirts mantiskā (svētku dāvanas) veidā laika periodā no kārtējā gada 1.decembra līdz 31.decembrim, bez personas iesnieguma. Tiesības saņemt atbalstu ir šādām personām:

Atbalsts pacienta iemaksu segšanai

Atbalsts ir paredzēts SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" dienas stacionāra un stacionāra pacienta iemaksu segšanai.

Atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai

Atbalsta mērķis ir padarīt mājokļa vidi pieejamu personām ar invaliditāti (turpmāk – Personas), paaugstināt Personu aktivitāšu veikšanas spējas un mazināt atkarību no citu personu palīdzības.

Atbalsts personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas soda izciešanas

Personām, kuras ir atbrīvotas no brīvības atņemšanas soda izciešanas, un kuru deklarētā vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils pašvaldības administratīvajā teritorijā, pienākas vienreizējs materiālais atbalsts.

Atbalsts personas apbedīšanas izdevumu segšanai

Atbalstu personas apbedīšanas izdevumu segšanai (apmaksai vai kompensēšanai) var pieprasīt ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no personas nāves brīža, gadījumā, ja mirusi persona, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepienākas valsts nodrošināts apbedīšanas pabalsts un kurai uz nāves brīdi, vai ne agrāk kā 6 mēnešus pirms tam bija piešķirts trūcīgās personas statuss.

Atbalsts pirts izdevumu segšanai

Atbalsts pirts izdevumu segšanai ir paredzēts pirts apmeklējumu izdevumu segšanai līdz divām reizēm mēnesī gada laikā Sociālo lietu pārvaldes norādītajā sabiedriskajā pirtī, nodrošinot higiēnas pamatvajadzību apmierināšanu.

Atbalsts politiski represētajām personām, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu

Atbalsts tiek piešķirts ar mērķi sniegt atbalstu politiski represētajām personām, atzīmējot Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu. Atbalsta apmērs ir 15,00 euro gadā vienai personai

Atbalsts televīzijas abonēšanas maksas izdevumu segšanai

Atbalsts televīzijas abonēšanas maksas izdevumu segšanai ir paredzēts personas izvēlētās televīzijas abonēšanas maksas daļējai apmaksai. Tiesības saņemt atbalstu ir guļošām personām ar 1. vai 2.grupas invaliditātes grupu.

Atbalsts veselības aprūpes izdevumu segšanai vai kompensēšanai

Atbalsts veselības aprūpes izdevumu segšanai vai kompensēšanai ir paredzēts šādiem mērķiem:

Bērnu ēdināšanas pabalsts

Bērnu ēdināšanas pabalsts ietver pabalstus šādiem mērķiem:

Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā

Tiesības saņemt atvieglojumus ir personai (turpmāk – atvieglojumu pieprasītājam), kura deklarējusi savu pamatdzīvesvietu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā un kura atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

Dzīvokļa pabalsts ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu apmaksai

Pabalstu dzīvojamās mājas tehniskās uzturēšanas (dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts) un sanitārās uzturēšanas izdevumu segšanai pārvaldniekam, aukstā ūdens, gāzes, elektroenerģijas piegādes un atkritumu apsaimniekošanas izdevumu apmaksai.

Dzīvokļa pabalsts gāzes vai cietā kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai

Dzīvokļa pabalstu piešķir izdevumu apmaksai par pakalpojumiem, kas saistīti ar viena nekustamā īpašuma lietošanu, kurā pabalsta pieprasītājs dzīvo, ja īpašums atrodas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir maksājumu parādu segšanai.

Dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures un karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanai

Dzīvokļa pabalstu piešķir izdevumu apmaksai par pakalpojumiem, kas saistīti ar viena nekustamā īpašuma lietošanu, kurā pabalsta pieprasītājs dzīvo, ja īpašums atrodas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir maksājumu parādu segšanai.

Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības

Saistošie noteikumi nosaka dzīvokļa pabalsta izdevumu segšanas normatīvus, aprēķināšanas un izmaksas kārtību bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības no pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai

Grupu dzīvokļu pakalpojumi

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kopumu grupu dzīvoklī, ieskaitot psiholoģisko atbalstu un atbalstu sociālo problēmu risināšanā, un mājvietu nodrošina Pārvaldes Grupu dzīvokļi.

Higiēnas pakalpojumi

Dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumus sniedz Pārvaldes Sociālajā mājā.
Šo pakalpojumu var saņemt tikai Sociālās mājas (Šaurā ielā 28) iemītnieki.

Ilgstoša vai īslaicīgā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pieaugušām personām

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā pilngadīgām personām (turpmāk – Sociālā institūcija), sniedz pensijas vecuma personām vai pilngadīgām personām, kurām noteikta invaliditāte (izņemot personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem), kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nav spējīgas sevi aprūpēt patstāvīgi, nodrošinot pamatvajadzību apmierināšanu, mājokli, pilnu aprūpi, sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu.

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā (turpmāk – Sociālā institūcija bērniem), sniedz bērniem no 2 gadu līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai (izņemot personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem).Sociālais pakalpojums ietver diennakts aprūpi, dzīvesvietu, sociālo rehabilitāciju, vispusīgu attīstību un audzināšanu, bērna vajadzībām atbilstošu veselības aprūpi, sociālā darba speciālistu un psihologa pakalpojumus, kā arī veicina bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem ar invaliditāti. Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pakalpojumu nodrošina, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu.

Krīzes centra pakalpojumi

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kopumu krīzes situācijās nonākušām personām (ieskaitot psiholoģisko atbalstu), kā arī īslaicīgu mājvietu nodrošina Pārvaldes Ģimenes atbalsta centrs/patversme.

Nakts patversmes pakalpojumi

Sociālos pakalpojumus Pārvaldes Nakts patversmē – naktsmītni, vakariņas, brokastis, personiskās higiēnas iespējas, sociālo rehabilitāciju, sociālā darbinieka konsultācijas, ir tiesības saņemt pilngadīgām personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām.

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai aprēķina, piešķir un izmaksā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pabalsts pārtikas produktu iegādei bērniem

Pabalstu pārtikas produktu iegādei bērniem izmaksā kā kompensāciju par bērniem iegādātajiem pārtikas produktiem.

Pabalsts mācību piederumu iegādei

Pabalstu mācību piederumu iegādei izmaksā mācību piederumu iegādei, kuri nepieciešami izglītojamiem mācību procesa nodrošināšanai.

Pieaugušo ēdināšanas pabalsts

Pieaugušo ēdināšanas pabalsts ir paredzēts pusdienu izdevumu segšanai Sociālo lietu pārvaldes norādītajā sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā, personām, kurām pietrūkst līdzekļu ēdiena iegādei

Psihologa pakalpojumi

Pārvalde nodrošina psihologa konsultācijas, kā arī atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, personām un bērniem, kuras nespēj saviem spēkiem pārvarēt psiholoģiskās problēmas.

Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija Dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem institūcijā dienas laikā nodrošina Pārvaldes Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem. Dienas aprūpes centrā uzņem personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir noteikta invaliditāte.

Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas centrā

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošina Pārvaldes Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas centrs.

Sociālās patversmes pakalpojumi

Sociālos pakalpojumus Pārvaldes Sociālajā patversmē (turpmāk – Sociālā patversme) – naktsmītni, personiskās higiēnas iespējas, sociālo rehabilitāciju, sociālā darbinieka konsultācijas, ir tiesības saņemt pilngadīgām personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kuru iepriekšējā dzīvesvieta bijusi deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Sociālā taksometra pakalpojumi

Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde nodrošina Sociālā taksometra pakalpojumu personām.. nokļūšanai uz vietām Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Sociālā taksometra pakalpojumu ir tiesīgas saņemt transportēšanu ar sociālo taksometru. Sociālā taksometra pakalpojumu nepiešķir personām: - kuras ir transportējamas..

Specializētā autotransporta pakalpojumi

Specializētā autotransporta pakalpojumus Pārvalde nodrošina personām ar pārvietošanās traucējumiem, kuras patstāvīgi nespēj izmantot sabiedrisko transportu, nokļūšanai uz medicīnisko vai rehabilitācijas iestādi Daugavpilī vai citā Latvijas pilsētā.

Trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršana

Trūcīgas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts un šī statusa apliecinoša izziņa tiek izsniegta darbspējīgām personām uz sešiem mēnešiem, pensionāriem/invalīdiem - uz 3 vai 6 mēnešiem.

Veselības aprūpes pabalsts

Veselības aprūpes pabalsts ietver pabalstus šādiem mērķiem:

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā

Sociālo lietu pārvalde, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, kura maksimālais apmērs ir 1500,00 euro vienai ģimenei (personai).

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!