Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 17.04.2024, 10:15

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība 2024.gada 22.maijā plkst. 17:15 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemes vienību 8575 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000070168 (kadastra Nr.05000070156), Spaļu ielā 4 k-2, Daugavpilī, un tehniskā projekta “Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izvietošanai un infrastruktūras izveidei Spaļu ielā 4, Daugavpilī” dokumentāciju.      

Zemes vienības izmantošanas mērķis – rūpnieciskās apbūves teritorija.

  • Izsoles sākumcena 108256 EUR.
  • Izsoles solis – 4000 EUR.

Pieteikties var līdz 2024.gada 16.maija plkst.17.00.   

Izsoles notiks Daugavpils valstspilsētas pašvaldības ēkas Konferenču zālē, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.

Samaksa par objektu veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

Reģistrēties uz izsoli var Daugavpils pašvaldības centrālajā pārvaldē, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, 7.kabinetā darbdienās Centrālās pārvaldes darba laikā vai atsūtot dokumentus pa pastu, dokumentu nosūtīšanas pasta zīmoga datums nedrīkst pārsniegt iesniegšanas termiņa datumu (pasta adrese: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde”, Īpašuma pārvaldīšanas departaments, Izsoles komisijai, 7.kab., Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV - 5401), vai elektroniski parakstītus uz izsoles komisijas priekšsēdētāja e-pasta adresi: aleksejs.nikolajevs@daugavpils.lv, oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” sludinājumā noteiktajā termiņā, iepriekš samaksājot:

  • nodrošinājumu 10% apmērā no izsoles sākumcenas (108256,00 eiro) – 10825,60 EUR (desmit tūkstoši astoņi simti divdesmit pieci eiro 60 centi) ar atzīmi - „īpašuma Spaļu ielā 4 k-2, Daugavpilī, izsoles nodrošinājums” uz Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) kontu LV15TREL9802003052000, Valsts kase, TRELLV22;
  • un reģistrācijas maksu 100,00 EUR (viens simts eiro 00 centi) ar atzīmi – „īpašuma Spaļu ielā 4 k-2, Daugavpilī, izsoles reģistrācijas maksa” uz Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) kontu Nr.LV17PARX0000850062000, AS „Citadele banka”, PARXLV22.

Tālrunis uzziņām: 65404358; 65404354

Kopējā informācija

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!