Šobrīd Daugavpilī

28.09.2017. Lēmums Nr.526 Par saistošo noteikumu apstiprināšanu (Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.40 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtībā un apmērs”)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2017.gada 21.septembra sēdes protokolu Nr.7, atklāti balsojot:    PAR – 13 (J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, M.Ivanova-Jevsejeva, L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 28.septembra saistošos noteikumus Nr.34 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.40 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtībā un apmērs””.

 

Pielikumā: Daugavpils pilētas domes 2017.gada 28.septembra saistošie noteikumi Nr.34 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajos noteikumos Nr.40 “Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtībā un apmērs”” un to paskaidrojuma raksts.

 

 

Domes priekšsēdētājs             (personiskais paraksts)                                             

R.Eigims