Šobrīd Daugavpilī

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes lēmumi
Status:
Neapstiprināts
Dok. Nr.:
703
Pieņemts:
22.12.2016
Publicēts:
22.12.2016

Datnes

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumā Nr.446

“Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”

           

Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.¹ panta pirmo daļu un  Daugavpils pilsētas domes 14.07.2016. saistošo noteikumu Nr.25 “Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam” 2.punktu, atklāti balsojot:   PAR – 12 (V.Bojarūns, A.Broks, J.Dukšinskis, A.Gržibovskis, N.Ignatjevs, R.Joksts, J.Lāčplēsis, N.Petrova, D.Rodionovs, A.Samarins, R.Strode, J.Zaicevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Papildināt Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmumu Nr.446  “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas:

1.13  dzīvoklis Nr.56 Vienības ielā 38A, Daugavpilī;

1.14. dzīvoklis Nr.18 Šaurā ielā 24, Daugavpilī;

1.15. dzīvoklis Nr.28 Teātra ielā 34, Daugavpilī;

1.16. dzīvoklis Nr.22 Vienības ielā 4, Daugavpilī;

1.17. dzīvoklis Nr.45 Viršu ielā 46, Daugavpilī.

 

 

Domes priekšsēdētājs              (personiskais paraksts)                                 

 J.Lāčplēsis