Šobrīd Daugavpilī

Par grozījumu Domes 13.10.2016. lēmumā Nr.547 “Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000370450, Bumbieru ielas 5 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes lēmumi
Status:
Neapstiprināts
Dok. Nr.:
704
Pieņemts:
22.12.2016
Publicēts:
22.12.2016

        Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo un septīto daļu, 14.panta otro un trešo daļu, 44.panta astoto daļu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 25.augusta lēmumu Nr.437 “Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai”, Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2016.gada 21.septembra sēdes protokolu Nr.9 (2.punkts), Zemesgrāmatu apliecību, nodalījums Nr.100000556606, atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bojarūns, A.Broks, J.Dukšinskis, A.Gržibovskis, N.Ignatjevs, R.Joksts, J.Lāčplēsis, N.Petrova, D.Rodionovs, A.Samarins, R.Strode, J.Zaicevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

 

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 13.oktobra lēmuma Nr.547 “Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000370450, Bumbieru ielas 5 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu” 1.punktā grozījumu un aizstāt skaitli “248 ar skaitli “243.

        

 

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs         (personiskais paraksts)                 

J.Lāčplēsis