Šobrīd Daugavpilī

Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000370450, Bumbieru ielas 5 rajonā, Daugavpilī, pirkuma līguma slēgšanu

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes lēmumi
Status:
Neapstiprināts
Dok. Nr.:
705
Pieņemts:
22.12.2016
Publicēts:
22.12.2016

Datnes

     Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otro daļu, izpildot Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 13.oktobra lēmumu Nr.547 “Par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000370450, Bumbieru ielas 5 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu” un sakarā ar to, ka nekustamā īpašuma Bumbieru ielā 5, Daugavpilī (zemesgrāmatas nodalījums Nr.3818), īpašniece Inga Jedigareva, kā vienīgā pretendente, kura mēneša laikā kopš sludinājuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (10.11.2016.) par zemes starpgabala, kadastra apzīmējums 05000370450, Bumbieru ielas 5 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu, iesniedza pieteikumu (reģ. Īpašuma pārvaldīšanas departamentā 16.11.2016. Nr.3405/5.1.-1) par šī zemes starpgabala pirkšanu, atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bojarūns, A.Broks, J.Dukšinskis, A.Gržibovskis, N.Ignatjevs, R.Joksts, J.Lāčplēsis, N.Petrova, D.Rodionovs, A.Samarins, R.Strode, J.Zaicevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

  1. Pārdot zemes starpgabalu 243 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000370450, Bumbieru ielas 5 rajonā, Daugavpilī, par nosacīto cenu EUR 1045 (viens tūkstotis četrdesmit pieci euro) tam pieguloša nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000370407 (zemesgrāmatas nodalījuma Nr.3818), Bumbieru ielā 5, Daugavpilī, īpašniecei (vārds un uzvārds), (personas kods), turpmāk - Pircējs.
  2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai:

    2.1. pamatojoties uz noslēgto zemes pirkuma līgumu, norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances zemes starpgabalu 243 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu          05000370450, Bumbieru ielas 5 rajonā, Daugavpilī;

    2.2. kopā ar Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot zemes starpgabalu 243 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000370450, Bumbieru ielas 5 rajonā, Daugavpilī, Pircējam ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

   

 

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs    (personiskais paraksts)                        

J.Lāčplēsis