Šobrīd Daugavpilī

Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 pārdošanu

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Domes lēmumi
Status:
Neapstiprināts
Dok. Nr.:
77
Pieņemts:
23.02.2017
Publicēts:
23.02.2017

Datnes

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešo un septīto daļu, 36.panta trešo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, 45.panta trešo un ceturto daļu, izpildot Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra lēmumu Nr.572, ņemot vērā Daugavpils pilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas 2017.gada 25.janvāra sēdes protokolu Nr.1 (5.punkts), atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bojarūns, A.Broks, J.Dukšinskis, P.Dzalbe, A.Gržibovskis, N.Ignatjevs, R.Joksts, J.Lāčplēsis, V.Pučka, D.Rodionovs, R.Strode, J.Zaicevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt atsavināmā objekta - dzīvokļa īpašuma Nr.1, kadastra Nr.0500 903 2803, Gaismas ielā 16, Daugavpilī, nosacīto cenu EUR 15960,00 (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro).
  2. Piedāvāt dzīvojamās mājas Gaismas ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļa Nr.1 īrniekam (vārds un uzvārds), (personas kods), (turpmāk – Pircējs) pirkt dzīvokļa īpašumu Nr.1, kadastra Nr.0500 903 2803, Gaismas ielā 16, Daugavpilī, par nosacīto cenu EUR 15960,00 (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro), t.sk. dzīvokli Nr.1 un mājas 761/19390 kopīpašuma domājamo daļu par EUR 15258,00 (piecpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit astoņi euro) un mājai piesaistītā zemes gabala 2759 m² platībā, kadastra Nr.0500 021 1117, 761/19390 domājamo daļu par EUR 702,00 (septiņi simti divi euro).
  3. Pircējam, pērkot atsavināmo objektu uz nomaksu:

3.1. jāsamaksā avanss 10% (desmit procenti) apmērā no pirkuma maksas;

nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem;

3.2. par atlikto maksājumu jāmaksā 6% (seši procenti) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas;

3.3. īpašuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu var reģistrēt zemesgrāmatā, nostiprinot ķīlas tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu par labu Daugavpils pilsētas pašvaldībai pirkuma maksas nesamaksātās summas apmērā;

3.4. bez Daugavpils pilsētas pašvaldības atļaujas atsavināmo objektu nedalīt, neatsavināt un neapgrūtināt ar lietu tiesībām.

  1. Līdzekļus, kas tiks iegūti par atsavināmo objektu, ieskaitīt Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetā.
  2. Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai, pēc pirkuma līguma noslēgšanas un pircēja īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, norakstīt no Daugavpils pilsētas pašvaldības bilances dzīvojamās mājas Gaismas ielā 16, Daugavpilī, dzīvokļa īpašumu Nr.1 un kopā ar Īpašuma pārvaldīšanas departamentu nodot Pircējam atsavināmo objektu ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

 

Domes priekšsēdētājs                    (personiskais paraksts)

 

J.Lāčplēsis