Šobrīd Daugavpilī

Par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu speciālistam

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Saistošie noteikumi
Status:
Neapstiprināts
Dok. Nr.:
25
Pieņemts:
14.07.2016
Publicēts:
14.07.2016

Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta

otro daļu un 21.2 panta otro daļu

 

  1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Daugavpils pilsētas pašvaldība (turpmāk – Dome) izīrē dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam (turpmāk- speciālists).
  2. Dome ar atsevišķu lēmumu nosaka konkrētai dzīvojamai telpai speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu (turpmāk- dzīvoklis).
  3. Darbības nozares un ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomas, kuru veikšanai nepieciešami speciālisti:

3.1. veselības aprūpe;

3.2. sabiedriskā kārtība;

3.3. valsts aizsardzība;

3.4. izglītība;

3.5. kultūra;

3.6. sports:

3.7. inženierzinātnes

(papildināts ar  28.06.2018. lēmumu Nr.315)

  1. Darba devējs, kurš noslēdzis darba līgumu ar speciālistu vai ir uzaicinājis speciālistu dibināt darba tiesiskās attiecības (ja darba līgums vēl nav noslēgts), iesniedz Domē iesniegumu, kurā motivē nepieciešamību izīrēt dzīvokli speciālistam. Iesniegumam tiek pievienoti šādi dokumenti:

4.1. speciālista iesniegums, kurā norādīts ģimenes sastāvs un pašreizējā dzīvesvieta;

4.2. darba līguma vai darba devēja uzaicinājuma dibināt darba tiesiskās attiecības kopija;

4.3. speciālista kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija;

4.4. citi dokumenti, kas pamato iesniegumā izteikto lūgumu.

  1. Lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu un/vai īres līguma pagarināšanu pieņem Domes Mājokļu komisija (turpmāk – komisija).

(grozīts ar 15.09.2016. lēmumu Nr.477)

  1. Pirms lēmuma pieņemšanas par dzīvojamās telpas izīrēšanu komisija saņem Domes attiecīgās komitejas/komisijas (atbilstoši to darbības jomai) atzinumu par attiecīgās nozares un profesijas speciālista nepieciešamību Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

(grozīts ar 15.09.2016. lēmumu Nr.477)

(grozīts ar  28.06.2018. lēmumu Nr.315)

  1. Gadījumos, kad Dome nav speciālista darba devējs, ar darba devēju tiek slēgts sadarbības līgums un īres līgums ar speciālistu tiek slēgts tikai ar speciālista darba devēja piekrišanu.
  2. Dzīvoklis speciālistam tiek izīrēts laikā, kamēr speciālists ir deklarējis dzīvesvietu izīrētajā dzīvoklī, nepārsniedzot izīrētās dzīvojamās telpas īres līguma termiņu. Speciālistam ir pienākums viena mēneša laikā no dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas brīža deklarēt savu dzīvesvietu izīrētajā pašvaldības dzīvoklī.

(papildināts ar  28.06.2018. lēmumu Nr.315)

 

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks     (personiskais paraksts)                                                                                                                        

J.Dukšinskis