Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 25.augusta saistošie noteikumi Nr.29 “Grozījumi Daugavpils pilsē

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Saistošie noteikumi
Status:
Neapstiprināts
Dok. Nr.:
29
Pieņemts:
25.08.2016
Publicēts:
25.08.2016

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, Sociālo

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un

piekto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299

"Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par

trūcīgu" 19.4.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija

noteikumu Nr.550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams

pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un

slēdzama vienošanās par līdzdarbību" 13.punktu un Ministru kabineta

2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 "Noteikumi par garantēto

minimālo ienākumu līmeni" 3.punktu

 

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 10.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti" ("Latvijas Vēstnesis", 254 (5572), 30.12.2015., 84 (5656), 02.05.2016., 102 (5674), 27.05.2016.) šādus grozījumus:

  1. Aizstāt 8.punktā vārdus “Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde” ar vārdiem “Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests””.
  2. Aizstāt saistošo noteikumu tekstā vārdus “Sociālo lietu pārvalde” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Sociālais dienests” (attiecīgā locījumā).
  3. Izteikt 43.3.apakšpunktu sekojošā redakcijā:

“43.3. katram pilngadīgam ģimenes (kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss) loceklim, kas ir pensijas vecuma persona un/vai persona ar invaliditāti un/vai politiski represētā persona, un ģimenes vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli:

43.3.1. nepārsniedz 155,00 euro mēnesī – līdz 90,00 euro;

43.3.2. ir no 155,01 euro līdz 215,00 euro mēnesī – līdz 75,00 euro;

43.3.3. ir no 215,01 euro līdz 260 euro mēnesī – līdz 60 euro.”.

  1. Papildināt 48.punktu aiz vārdiem “kurām piešķirts trūcīgas” ar vārdiem “vai maznodrošinātas”.

 

Domes priekšsēdētājs                         (personiskais paraksts)                             

J.Lāčplēsis