Šobrīd Daugavpilī

08.12.2016. Saistošie noteikumi Nr.47 Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Saistošie noteikumi
Status:
Stājās spēkā
Aktuālā redakcija:
Konsolidēts
Dok. Nr.:
47
Pieņemts:
08.12.2016
Publicēts:
08.12.2016
Stājas spēkā:
01.01.2017

Saistītie dokumenti

Datnes

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu, Sociālo

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un

piekto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299

"Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par

trūcīgu" 19.4.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija

noteikumu Nr.550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams

pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un

slēdzama vienošanās par līdzdarbību" 13.punktu un Ministru kabineta

2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 "Noteikumi par garantēto

minimālo ienākumu līmeni" 3.punktu

 

 1. Vispārīgie jautājumi

 

 1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidus un apmērus, saņemšanas kārtību, to personu loku, kurām ir tiesības saņemt sociālās palīdzības pabalstus, īpašumu, kuru neņem vērā, nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
 2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītie izdevumi – ar pārvaldnieka obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām saistītie izdevumi dzīvojamās mājas tehniskai uzturēšanai (dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts) un sanitārajai apkopei, aukstā ūdens, gāzes, elektroenerģijas piegāde un atkritumu apsaimniekošana, kā arī dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas un dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas izdevumi;

2.2. apgādnieks – persona, kurai saskaņā ar Civillikumu ir pienākums rūpēties par sociālās palīdzības pieprasītāju. Par apgādnieku šo noteikumu izpratnē neuzskata:

2.2.1. personu līdz 18 gadiem, vai līdz 21 gadam, ja tā turpina mācīties vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un iegūst vidējo izglītību klātienē;

2.2.2. pensijas vecuma personu vai personu ar invaliditāti;

2.2.3. personu, kura atrodas brīvības atņemšanas iestādē;

2.3. atsevišķi dzīvojoša persona – persona, kura dzīvesvietā dzīvo viena un nav stājusies laulībā;

2.4. bērns – ir persona līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tā turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu klātienē un nav stājusies laulībā;

2.5. daudzbērnu ģimene – ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnus, tai skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus;

2.6. e-iesniegums – dokuments, kas ir nosūtīts izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai elektroniskais dokuments, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;

2.7. ģimene – laulātie, bērni un citas personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī;

2.8. ienākumus apliecinoši dokumenti – dokumenti, kas apliecina pabalsta pieprasītāja, tā laulātā un citu personu ienākumus un materiālo stāvokli, ar kurām pabalsta pieprasītājam ir kopējie izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī;

2.9. izdevumus apliecinoši dokumenti – kases čeka, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķina oriģināls, kurā norādīts pabalsta pieprasītāja vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, samaksas summa un samaksas datums;

2.10. pabalsta pieprasītājs – persona vai personas ģimenes locekļi, kuri tieši vai ar pārstāvja palīdzību vēršas sociālajā dienestā un lūdz sociālās palīdzības pabalstu;

2.11. pensijas vecuma persona – persona, kura sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju;

2.12. vientuļa persona – persona, kura dzīvesvietā dzīvo viena un kurai nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku;

2.13. nekustamais īpašums – personas īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošais nekustamais īpašums, kas reģistrēts zemesgrāmatā vai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

 1. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes vai ārkārtas situācijā nonākušām ģimenēm (personām) to pamatvajadzību apmierināšanai un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

 

 1. Sociālās palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas vispārīgā kārtība

 

 1. Šajos noteikumos noteiktos sociālās palīdzības pabalstus piešķir ģimenei (personai), kura savu dzīvesvietu ir deklarējusi Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.
 2. Daugavpils pilsētas pašvaldība izmaksā šādus sociālās palīdzības pabalstu veidus:

5.1. vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā;

5.2. pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;

5.3. dzīvokļa pabalstu;

5.4. veselības aprūpes pabalstu;

5.5. pabalstu mācību piederumu iegādei;

5.6. pabalstu pārtikas produktu iegādei bērniem;

5.7. bērnu ēdināšanas pabalstu;

5.8. pieaugušo ēdināšanas pabalstu.

 1. Nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgās vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, par īpašumu netiek uzskatīts šāds ģimenei (personai) piederošs īpašums:

6.1. īpašums, kas noteikts normatīvajos aktos par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;

6.2. viens vai vairāki nekustamie īpašumi, kuru kopējā kadastrālā vērtība ir:

6.2.1. mazāka par 6000,00 euro, izvērtējot atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam;

6.2.2. mazāka par 7500,00 euro, izvērtējot atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam;

6.3. apbūvēts zemes gabals, uz kura atrodas dzīvojamā māja (dzīvoklis), kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju;

6.4. viens automobilis vai motocikls, kas ģimenes (personas) īpašumā ir ilgāk par 24 mēnešiem un ir vecāks par 10 gadiem, skaitot no pirmās reģistrācijas gada, kā arī piekabe, kravas kaste, viens motorollers, mopēds, motorlaiva vai airu laiva. Nosacījums par īpašuma tiesību ilgumu un automobiļa vecumu neattiecas uz personām ar I vai II grupas invaliditāti piederošajiem transportlīdzekļiem, kā arī speciāli personām ar invaliditāti pielāgotu vieglo automobili. Transportlīdzeklis, kuram reģistrēts atsavināšanas aizliegums (izņemot gadījumu, ja tas ir reģistrēts uz paša īpašnieka iesnieguma pamata) valsts reģistros (tikai uz aizlieguma laiku);

6.5. viens automobilis, kurš tiek izmantots ģimenes (personas) aizgādībā vai aprūpē esoša bērna ar invaliditāti (ar kustības vai garīga rakstura traucējumiem) pārvietošanai;

6.6. nekustamais īpašums vai tā daļa, uz kuru ir vērsta piedziņa pēc izpildu dokumentiem vai rīcība ar to ir aprobežota ar tiesas lēmumu un šāds aprobežojums ir ierakstīts zemesgrāmatā;

6.7. viens nekustamais īpašums, kurā deklarējuši savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo pabalsta pieprasītājs vai pabalsta pieprasītāja ģimenes locekļu pirmās radniecības pakāpes radinieki, kuru tiesības lietot nekustamo īpašumu ir nostiprinātas zemesgrāmatā;

6.8. īpašums, par kuru iesniedzējs vai tā ģimenes loceklis ir noslēdzis atsavināšanas darījumu, ko apstiprina notariāli apliecināts līgums vai nostiprinājuma lūgums, un jaunais īpašnieks nav koroborējis darījumu zemesgrāmatā.

 1. Nosakot ģimenes (personas) ienākumu līmeni, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” (turpmāk – Dienests) ņem vērā ģimenes (personas) vidējos ienākumus par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem, kuru aprēķinam piemēro kārtību, kāda noteikta normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.
 2. Lai saņemtu sociālās palīdzības pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz Dienestam e-iesniegumu vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu klātienē un iesniedz iztikas līdzekļu deklarāciju un izdevumus apliecinošus dokumentus, ja pieprasīta izdevumu kompensācija. Iztikas līdzekļu deklarācija nav jāiesniedz, ja pieprasa vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā.
 3. Pabalsta pieprasītājam ir tiesības iesniegt e-iesniegumu Dienestam, izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai nosūtot e-iesniegumu uz Dienesta e-pastu iesniegumi@soclp.lv.
 4. Pabalsta pieprasītājs nav tiesīgs saņemt dzīvokļa vai veselības aprūpes pabalstu mērķiem, kuru izdevumu segšanai vai kompensēšanai tā saņēmusi finansiālu atbalstu atbilstoši citiem pašvaldības normatīvajiem aktiem.
 5. Dienests sniegtās ziņas pārbauda, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par ģimeni (personu) vai pieprasot ziņas no privātpersonām, ja informāciju nevar iegūt valsts informācijas sistēmās, un apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā.
 6. Sociālās palīdzības piešķiršanas gadījumā, Dienests var noslēgt rakstisku vienošanos par līdzdarbības pienākumu pildīšanu.
 7. Dienests ir tiesīgs pieprasīt pabalsta pieprasītājam iesniegt atskaiti (izdevumus apliecinošas dokumentu kopijas) par izmaksātā sociālās palīdzības pabalsta izlietošanu atbilstoši tā mērķim.
 8. Ģimene (persona), kas vienlaicīgi atbilst divām vai vairākām attiecīgā pabalsta veidā noteiktajām personu kategorijām, drīkst pieprasīt un saņemt attiecīgo pabalstu tikai saskaņā ar vienu kategoriju.
 9. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Dienests pabalsta pieprasītājam paziņo mutvārdos, bet lēmumu par atteikumu piešķirt sociālās palīdzības pabalstu noformē rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma apstrīdēšanas termiņus un kārtību.
 10. Izdevumus apliecinošus dokumentus Dienests pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne vēlāk kā divpadsmit mēnešus pirms iesniegšanas dienas.

 

 1. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā

 

 1. Dienests, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, kura maksimālais apmērs ir 1500,00 eurovienai ģimenei (personai).
 2. Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no ārkārtas situācijas rašanās brīža, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ.
 3. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kas apliecina ārkārtas situācijas esamību un zaudējumu apmēru.
 4. Dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu. Nosakot pabalsta apmēru, ņem vērā:

20.1. pabalsta pieprasītāja spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ievērojot ārkārtas situācijas izraisītās sekas;

20.2. pabalsta pieprasītāja zaudējumus, kas radušies ārkārtas situācijas izraisīto seku rezultātā;

20.3. pabalsta pieprasītāja tiesības pieprasīt apdrošināšanas atlīdzību.

 1. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai skaidrā naudā.

 

 1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

 

 1. Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai aprēķina, piešķir un izmaksā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 2. Pabalsta apmērs mēnesī ir:

23.1. pilngadīgai personai – 57,00 euro;

23.2. bērnam – 65,00 euro.

 1. Pabalstu par pirmo mēnesi personai izmaksā desmit dienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu. Pabalstu par katru nākamo mēnesi personai izmaksā desmit dienu laikā pēc vienošanās par līdzdarbību izpildīšanas.
 2. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai skaidrā naudā.
 3. Dzīvokļa pabalsts

5.1. Dzīvokļa pabalsta piešķiršanas vispārīgie noteikumi

 

 1. Dzīvokļa pabalstu šajā nodaļā noteiktajā kārtībā piešķir izdevumu apmaksai par pakalpojumiem, kas saistīti ar viena nekustamā īpašuma lietošanu, kurā pabalsta pieprasītājs dzīvo, ja īpašums atrodas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir maksājumu parādu segšanai.
 2. Dzīvokļa pabalsts ietver pabalstus šādiem mērķiem:

27.1. siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures un karstā ūdens piegādes nodrošināšanai;

27.2. kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai;

27.3. ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu apmaksai:

27.3.1. ar dzīvojamās mājas uzturēšanu saistīto izdevumu segšanai;

27.3.2. dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas izdevumu segšanai;

27.3.3. dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas izdevumu segšanai.

 1. Ģimenēm (personām), kuras pretendē saņemt dzīvokļa pabalstu sakarā ar atbilstību trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam, pabalstu izmaksā par laikposmu, kurā ģimenei (personai) noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam.
 2. Pabalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures un karstā ūdens piegādes nodrošināšanai un pabalstu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu apmaksai izmaksā pārskaitījuma veidā uz attiecīgā pakalpojumu sniedzēju norēķinu kontu kredītiestādē.
 3. Pabalstu kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai izmaksā pārskaitījuma veidā komersantam kā samaksu par iegādāto kurināmo, pārskaitījuma veidā uz pabalsta pieprasītāja norēķinu kontu kredītiestādē vai skaidrā naudā.
 4. Noteikumu 5.nodaļāminētajām ģimenēm (personām), kuras dzīvo pašvaldībai piederošajā Sociālajā mājā, īres līguma darbības laikā piešķir dzīvokļa pabalstu, kura apmērs nepārsniedz apmaksas rēķinā norādīto summu.

 

5.2. Pabalsts siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures un karstā ūdens piegādes nodrošināšanai

 

 1. Pabalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures nodrošināšanai ir tiesības saņemt šādām personām vai ģimenēm, šādā apmērā:

32.1. ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru aizgādībā vai aprūpē:

32.1.1. nav bērnu – 46,00 euro apmērā mēnesī;

32.1.2. ir viens bērns – 49,00 euro apmērā mēnesī;

32.1.3. ir divi bērni – 58,00 euro apmērā mēnesī;

32.1.4. trīs vai vairāk bērnu – 29,00 euro apmērā mēnesī par katru bērnu, bet ne vairāk par 129,00 euro mēnesī.

32.2. ģimenēm (personām), kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un kuru aizgādībā vai aprūpē:

32.2.1. nav bērnu – 20,00 euro apmērā mēnesī;

32.2.2. ir viens bērns – 43,00 euro apmērā mēnesī;

32.2.3. ir divi bērni – 53,00 euro apmērā mēnesī;

32.2.4. trīs vai vairāk bērnu – 25,00 euro apmērā mēnesī par katru bērnu, bet ne vairāk par 125,00 euro mēnesī.

32.3. ģimenēm, kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un kurās visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensijas vecuma personas un/vai personas ar invaliditāti, un ģimenes ienākumi:

32.3.1. nepārsniedz 345,00 euro mēnesī – 35,00 euro apmērā mēnesī;

32.3.2. ir no 345,01 līdz 455,00 euro mēnesī – 29,00 euro apmērā mēnesī.

32.4. atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts maznodrošinātas personas statuss un kuras ienākumi:

32.4.1. nepārsniedz 225,00 euro mēnesī – 46,00 euro apmērā mēnesī;

32.4.2. ir no 225,01 līdz 285,00 euro mēnesī – 35,00 euro apmērā mēnesī;

32.4.3. ir no 285,01 līdz 304,00 euro mēnesī un kura ir vientuļa – 30,00 euro apmērā mēnesī.

 1. Pabalstu karstā ūdens piegādes nodrošināšanai šo noteikumu 32. un 34. punktāminētajām personām (ģimenēm) ir tiesības saņemt 18,00 euroapmērā kalendārajā gadā.
 2. Dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu samazinātā apmērā atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts maznodrošinātas personas statuss un ienākumu līmenis pārsniedz 285,00 euromēnesī. Samazināta pabalsta apmēru aprēķina pēc šādas formulas:

Ps = 30 – (Ie – 285)

Ps – Samazināta pabalsta apmērs;

Ie – vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā.

 1. Lai saņemtu pabalstu siltumenerģijas izdevumu apmaksai apkures nodrošināšanai, pabalsta pieprasītājs iesniedz iesniegumu Dienestā. Pabalstu piešķir un izmaksā par laika periodu no 1.oktobra līdz 31.martam.

 

 

5.3. Pabalsts kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai

 

 1. Pabalstu kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai ir tiesības saņemt ģimenēm (personām), šādā apmērā:

36.1. ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru aizgādībā vai aprūpē:

36.1.1. nav bērnu – 150,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

36.1.2. ir viens vai divi bērni – 165,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

36.1.3. ir trīs vai vairāk bērnu – 200,00 euro apmērā kalendārajā gadā.

36.2. ģimenēm (personām), kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 129,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

36.3. ģimenēm, kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, kurās visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensijas vecuma personas un/vai personas ar invaliditāti un kuru ģimenes ienākumi nepārsniedz 445,00 euro mēnesī – 143,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

36.4. atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un kuras ienākumi:

36.4.1. nepārsniedz 165,00 euro mēnesī – 171,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

36.4.2. nepārsniedz 285,00 euro mēnesī – 143,00 euro apmērā kalendārajā gadā;

 1. Pabalstu kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai piešķir vienu reizi kalendārajā gadā.
 2. Dienests triju mēnešu laikā pēc pabalsta kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai piešķiršanas apseko pabalsta saņēmēju dzīvesvietā un sastāda apsekošanas aktu par piešķirtā pabalsta izlietojuma atbilstību tam paredzētajam mērķim, ja pabalsta saņēmējs neiesniedz izdevumu apliecinošo dokumentu un pabalsts nav pārskaitīts komersantam 30.punktā noteiktajā kārtībā.

 

5.4. Pabalsts ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu apmaksai

 

 1. Pabalstu dzīvojamās mājas tehniskās uzturēšanas (dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts), sanitārās uzturēšanas, aukstā ūdens, gāzes, atkritumu apsaimniekošanas, kuri iekļauti apsaimniekotāja piestādītajā rēķinā, izdevumu segšanai un elektroenerģijas piegādes un atkritumu apsaimniekošanas kompensēšanai ir tiesības saņemt šādām ģimenēm (personām), šādā apmērā:

39.1. ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru aizgādībā vai aprūpē:

39.1.1. nav bērnu – 8,00 euro apmērā mēnesī;

39.1.2. ir bērni – 15,00 euro apmērā mēnesī un papildus 15,00 euro mēnesī laika periodā no 1.oktobra līdz 31.martam ieskaitot;

39.2. ģimenēm ar bērniem, kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 15,00 euro apmērā mēnesī par laika periodu no 1.oktobra līdz 31.martam ieskaitot;

39.3. vientuļai personai ar invaliditāti vai vientuļai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un kuras ienākumi nepārsniedz 170,00 euro mēnesī – 15,00 euro apmērā mēnesī laika periodā no 1.oktobra līdz 31.martam ieskaitot.

 1. Pabalstu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas izdevumu segšanai ir tiesīgas saņemt ģimenes (personas), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, ja dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi tiek līdzfinansēti no Eiropas Savienības fonda līdzekļiem, – 0,15 euro apmērā par 1 m2dzīvojamās platības mēnesī, bet nepārsniedzot 20% no rēķinā norādītās summas.
 2. Pabalstu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas izdevumu segšanai ir tiesīgas saņemt personas ar I vai II grupas redzes invaliditāti, ja personas vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, ja zemesgabala labiekārtošanas darbi tiek līdzfinansēti no Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzekļiem, – 100% apmērā no rēķinā norādītās summas.

 

 1. Veselības aprūpes pabalsts

 

 1. Veselības aprūpes pabalsts ietver pabalstus šādiem mērķiem:

42.1. veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu kompensēšanai;

42.2. medikamentu, kuriem piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi, iegādes izdevumu kompensēšanai;

42.3. zobu protezēšanas pakalpojuma apmaksai vai apmaksas izdevumu kompensēšanai;

42.4. zobārstniecības/stomatoloģijas un ortodonta pakalpojuma apmaksai vai apmaksas izdevumu kompensēšanai;

42.5. optisko briļļu lēcu iegādes izdevumu kompensēšanai;

42.6. autiņbiksīšu iegādes izdevumu kompensēšanai;

42.7. vienreizējai medikamentu iegādei vai medicīnisku manipulāciju apmaksai pabalsta pieprasītājam, kuram ir psihoaktīvo vielu, datoru vai azartspēļu atkarība;

42.8. izdevumu kompensēšanai par vizīti pie ārsta speciālista;

42.9. medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensēšanai;

42.10. pacienta iemaksu un/vai līdzmaksājumu par operācijām kompensēšanai.

 1. Veselības aprūpes pabalstu ir tiesības saņemt šādām ģimenēm (personām), šādā apmērā kalendārajā gadā:

43.1. ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss:

43.1.1. līdz 115,00 euro;

43.1.2. un kuru aizgādībā vai aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu – līdz 145,00 euro;

43.1.3. un kuru aizgādībā vai aprūpē ir bērns, kuram nepieciešami ortodonta pakalpojumi – līdz 145,00 euro ortodonta pakalpojuma apmaksai vai apmaksas izdevumu kompensēšanai;

43.2. atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un kuras ienākumi:

43.2.1. nepārsniedz 170,00 euro mēnesī – līdz 130 euro;

43.2.2. ir no 170,01 euro līdz 225,00 euro mēnesī – līdz 115 euro;

43.2.3. ir no 225,01 euro līdz 265,00 euro mēnesī – līdz 100 euro.

43.3. katram pilngadīgam ģimenes (kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss) loceklim, kas ir pensijas vecuma persona vai persona ar invaliditāti vai politiski represētā persona, un ģimenes vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli:

43.3.1. nepārsniedz 170,00 euro mēnesī - līdz 90 euro;

43.3.2. ir no 170,01 euro līdz 225,00 euro mēnesī - līdz 75 euro;

43.3.3. ir no 225,01 euro līdz  265,00 euro mēnesī - līdz 60 euro

 1. Papildus 43. punktā noteiktajām veselības aprūpes pabalsta apmēram, ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, ir tiesības saņemt 42.3. apakšpunktā minēto pabalstu 150 euro apmērā piecu kalendāro gadu periodā katrai personai, kurai ir nepieciešama zobu protezēšana.
 2. Dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu samazinātā apmērā atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts maznodrošinātas personas statuss un ienākumu līmenis pārsniedz 265,00 euromēnesī. Samazināta pabalsta apmēru aprēķina pēc šādas formulas:

Ps = 100 – (Ie – 265)

Ps – Samazināta pabalsta apmērs;

Ie – vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā

 1. Veselības aprūpes pabalstu izmaksā skaidrā naudā, vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai pārskaitījuma veidā tieši pakalpojuma sniedzējam.
 2. Veselības aprūpes pabalstu izmaksā vienreiz ceturksnī.
 3. Lai saņemtu veselības aprūpes pabalstu, persona vai tās likumiskais pārstāvis, papildus šo noteikumu 8.punktāminētajiem dokumentiem, iesniedz pamatojumu par nepieciešamo veselības aprūpi, ko izsniedz primārās veselības aprūpes ārsts, ārsts speciālists, psihologs vai ārsta speciālista atzinumu par funkcionālo traucējumu esamību un medicīnas vai higiēnas preču iegādes nepieciešamību.

 

 1. Pabalsts mācību piederumu iegādei

 

 1. Tiesības saņemt pabalstu mācību piederumu iegādei, kuri nepieciešami izglītojamiem mācību procesa nodrošināšanai, vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo ir ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.

 

 1. Pabalsta apmērs mācību piederumu iegādei uz katru izglītojamo ir:

50.1. Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem – 25,00 euro;

50.2. Daugavpils izglītības iestāžu 1.klases izglītojamiem – 50,00 euro;

50.3. Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs izglītojamiem, izņemot 1.klases izglītojamos – 35,00 euro.

 1. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai skaidrā naudā.

 

 1. Pabalsts pārtikas produktu iegādei bērniem

 

 1. Pabalstu pārtikas produktu iegādei bērniem izmaksā kā kompensāciju par bērniem iegādātajiem pārtikas produktiem par laikposmu, kurā ģimenei (personai) noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
 2. Tiesības saņemt pabalstu pārtikas produktu, kas atbilst veselīga ēdiena piramīdai un bērna vecumam, iegādei bērniem 30,00 euroapmērā mēnesī uz katru bērnu ir ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru aizgādībā ir bērns līdz viena gada vecumam.
 3. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai skaidrā naudā.

 

 1. Bērnu ēdināšanas pabalsts

 

 1. Bērnu ēdināšanas pabalsts ietver pabalstus šādiem mērķiem:

55.1. ēdināšanas izdevumu segšanai Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem bērniem;

55.2. ēdināšanas izdevumu segšanai vai kompensācijai par laiku, kad bija izskatīts ģimenes (personas) iesniegums par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu, Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem bērniem mācību gada laikā (pusdienas un launagi);

55.3. bērnu vasaras ēdināšanas apmaksai vasaras nometnēs Daugavpils pilsētā;

55.4. bērnu vasaras ēdināšanas apmaksai vasaras nometnēs, kuru saraksts ir apstiprināts ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu;

55.5. bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai vasaras brīvlaika periodā Dienesta norādītajā sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā.

 1. 55.1., 55.2., 55.4. un 55.5. apakšpunktā minēto pabalstu ir tiesības saņemt ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas.
 2. 55.3.apakšpunktā minēto pabalstu ir tiesības saņemt ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas, bet ne vairāk par summu, kuru Daugavpils pilsētas dome ir noteikusi 55.4.apakšpunktā minētajām nometnēm.
 3. 55.punktānoteikto pabalstu izmaksā par laikposmu, kurā ģimenei (personai) noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.
 4. Bērnu ēdināšanas pabalstu izmaksā pārskaitījuma veidā ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam vai pabalsta pieprasītājam, ja tiek uzrādīti izdevumus apliecinoši dokumenti no ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja, atbilstoši starp Dienesta un attiecīgo pakalpojumu sniedzēju noslēgtā līgumā noteiktajam apmēram. Bērnu ēdināšanas pabalstu neizmaksā ģimenēm, kuru bērni:

59.1. ievietoti audžuģimenēs un saņem pabalstu bērna uzturam;

59.2. saņem brīvpusdienas izglītības iestādē uz cita normatīvā akta pamata.

 

 1. Pieaugušo ēdināšanas pabalsts

 

 1. Pieaugušo ēdināšanas pabalsts ir paredzēts pusdienu izdevumu segšanai Dienesta norādītajā sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā (izņemot 63.punktā minēto gadījumu) personām, kurām pietrūkst līdzekļu ēdiena iegādei.
 2. Pieaugušo ēdināšanas pabalstu ir tiesības saņemt šādām personām, šādā apmērā:

61.1. atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss un kuras ienākumi nepārsniedz 170,00 euro mēnesī – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas 80 dienas kalendārajā gadā, vienu reizi dienā;

61.2. pilngadīgajiem darbspējīgajiem ģimenes locekļiem, kuriem piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss un kuri Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā kartībā iesaistās Dienesta noteiktajos darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos (apmācībās) vai darbos pašvaldības teritorijā – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas 80 dienas kalendārajā gadā, vienu reizi dienā;

61.3. pabalsta pieprasītājam, kurš atrodas VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" dienas centrā personām ar invaliditāti un kura vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā laika periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas par laika periodu, kamēr pabalsta pieprasītājs atrodas dienas centrā personām ar invaliditāti;

61.4. iesniedzot ārsta izziņu, kas apliecina grūtniecības faktu, sievietēm grūtniecības stāvoklī, kuras atrodas Daugavpils pilsētas sociālajā patversmē, sociālajā mājā vai ģimenes atbalsta centrā/patversmē un kuru vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā laika periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru –             100% apmērā no ēdināšanas izdevumu summas periodā līdz bērna piedzimšanai, piecas dienas nedēļā;

 1. Pieaugušo ēdināšanas pabalstu izmaksā pārskaitījuma veidā ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam.
 2. Pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, 61.punktā minēto pieaugušo ēdināšanas pabalstu pabalsta pieprasītajam izmaksā naudā, bet ne vairāk ka par 20 dienām vienā reizē, 1 kalendāro dienu rēķinot kā pabalstu 2 euro apmērā.
 3. Pabalsta pieprasītājs nākošreiz var pieprasīt izmaksāt pabalstu naudā pēc izdevumu apliecinošo dokumentu iesniegšanas Dienestā par iepriekšēji naudā izmaksāto pabalstu.
 4. 63.punktā minētajā gadījumā pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē vai skaidrā naudā.

 

 1. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

 

 1. Dienesta pieņemto lēmumu un faktisko rīcību pabalsta pieprasītājs Administratīvā procesa likumānoteiktajā kārtībā var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē.
 2. Daugavpils pilsētas domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību, pabalsta pieprasītājs Administratīvā procesa likumānoteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

 

 

 

 

 1. Noslēguma jautājumi

 

 1. Atzīt par spēku zaudējušiem Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 10. decembra saistošos noteikumus Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti" (Latvijas Vēstnesis, 254 (5572), 30.12.2015., 84 (5656), 02.05.2016., 102 (5674), 27.05.2016., 183 (5755), 21.09.2016.).
 2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

 

Domes priekšsēdētājs             (personiskais paraksts)                            

J.Lāčplēsis