Šobrīd Daugavpilī

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Ģimenes vai at

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Saistošie noteikumi
Status:
Neapstiprināts
Dok. Nr.:
48
Pieņemts:
08.12.2016
Publicēts:
08.12.2016

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"

43.panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību

dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu

 

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu” (“Latvijas Vēstnesis”, 25 (5343), 05.02.2015., 87 (5659), 06.05.2016.) šādus grozījumus:

  1. Papildināt 3.1.apakšpunktā aiz vārdiem “naudas līdzekļu uzkrājumi” ar vārdiem “kas pārsniedz 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas,”.
  2. Papildināt 3.3.apakšpunktā aiz vārdiem “noslēgusi uztura līgumu” ar vārdiem “no uztura ņēmēja puses, izņemot gadījumu, ja uztura līgums ir noslēgts ar pirmās pakāpes radinieku un līgumslēdzēji turpina dzīvot nekustamajā īpašumā, kas ir uztura līguma priekšmets. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” (turpmāk – Dienests) katrā atsevišķā gadījumā izvērtē iesniedzēja un iesniedzēja ģimenes locekļu noslēgtā uztura līguma atbilstību pabalstu saņemšanai.”.
  3. Aizstāt 4.punktā vārdus “Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde (turpmāk – Sociālo lietu pārvalde)” ar vārdu “Dienests”.
  4. Aizstāt saistošo noteikumu tekstā vārdus “Sociālo lietu pārvalde” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Dienests” (attiecīgā locījumā).
  5. Papildināt saistošus noteikumus ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

“12.1 Ģimene (persona), kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un kura vēlas tikt atzīta par maznodrošinātu bez pārtraukuma, vismaz 15 dienas pirms noteikumu 12.punktā minētā perioda beigām var atkārtoti vērsties Dienestā ar iesniegumu par ģimenes (personas) atzīšanu par maznodrošinātu.”

 

Domes priekšsēdētājs             (personiskais paraksts)                                             

J.Lāčplēsis