Šobrīd Daugavpilī

28.06.2019. Tiks izskatīts domes sēdē. Daugavpils pilsētas domes 20__.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils pilsētā” un paskaidrojuma raksts

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.10.2018, 12:38