Šobrīd Daugavpilī

Pilsētplānošanas nodaļa

Pēdējo reizi informācija atjaunota 21.01.2022, 14:10

Departamenta galvenos uzdevumus teritorijas plānošanas jomā realizē Pilsētplānošanas nodaļa.

Šajos uzdevumos ietilpst:

 • organizēt un nodrošināt saistošo apbūves noteikumu un vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma izstrādi, kā arī vadīt pilsētas teritorijas plānojuma, detālplānojumu un to grozījumu izstrādi;
 • nodrošināt esošā teritorijas plānojuma, detālplānojumu ievērošanu;
 • sagatavot ar teritorijas plānošanu saistītos lēmuma projektus un iesniegt tos domei izskatīšanai;
 • izvērtēt esošo teritorijas plānojumu, tai skaitā saistošos apbūves noteikumus, ierosināt pašvaldībai lemt jautājumus par teritorijas plānojuma grozījumu, jaunu detālplānojumu izstrādi;
 •  sagatavot nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei, nosakot prasības grafiskās daļas izstrādei, kā arī veikt citus uzdevumus, kas saistīti ar zemes ierīcības projekta izstrādes procesu.
 • saskaņā ar teritorijas plānu, detālplānojumu un apbūves noteikumiem sniegt rakstveida slēdzienus, atzinumus teritorijas plānošanas un zemes ierīcības jautājumos;
 • izskatīt darījumus par zemes iegūšanu īpašumā;
 • izskatīt darījumus par pašvaldībai piederošās zemes nomu;
 • izskatīt jautājumus par zemes lietošanas mērķa noteikšanu;
 • sagatavot lēmuma projektus par adreses piešķiršanu;
 • realizē un koordinē Daugavpils administratīvajā teritorijā mēroga 1:500 topogrāfiskās informācijas, izpilduzmērījumu, detālplānojumu, zemes ierīcības projektu un informācijas par aizsargjoslām izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi un uzkrāšanu, mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu, kā arī nodošanu Valsts zemes dienestam iekļaušanai centrālajā datubāzē;
 • administrē vietējo ģeodēzisko punktu tīklu savā administratīvā teritorijā un aktuālo informāciju sniedz valsts aģentūrai “Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

Dokumenti

Kontakti

Kab. Nr.
Vārds Uzvārds
Amats
Tālrunis
E-pasts
Pieņemšanas laiks, piezīmes
Pilsētplānošanas nodaļa
8
SERGEJS TROŠIMOVS
Vadītājs
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
8
ĻUBOVA BATMANOVA
Ģeoinformātikas inženiere
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00
8
MARUTA ANCĀNE
Vecākā teritorijas plānotāja
Pirmdiena 14.00-18.00, Trešdiena 8.00-12.00